2. doporučení MV ČR pro britské občany v…

2. doporučení MV ČR pro britské občany v souvislosti s Brexitem

2. doporučení MV ČR pro britské občany v souvislosti s Brexitem

Dne 29. března 2019 opustí Spojené království Velké Británie a Severního Irska Evropskou unii. Podle aktuálního návrhu dohody o vystoupení se počítá s přechodným obdobím platným až do konce roku 2020. Návrh dohody předpokládá, že občanům UK, kteří pobývají na území EU, a to až do konce přechodného období, budou jejich dosavadní práva zachována.

Současně upozorňujeme, že jednání o dohodě o vystoupení nejsou v současné chvíli uzavřena a k přechodnému období dojde pouze za předpokladu, že dohoda bude oběma stranami včas ratifikována a vstoupí v platnost před výše uvedeným datem. Z důvodu právní jistoty, časové úspory a v zájmu předejití složitějším administrativním postupům v budoucnu proto důrazně doporučujeme všem občanům Spojeného království, kteří pobývají na území ČR a chtějí, aby byla jejich práva zachována i po datu vystoupení Spojeného království z Evropské unie, aby požádali o vydání potvrzení o přechodnémpobytu.

Potvrzení o přechodném pobytu sice není podmínkou pobytu občana EU na území ČR, je proto ponecháno na jeho vůli, zda o vydání tohoto potvrzení požádá či nikoliv, avšak tento doklad jednoznačně prokazuje, že jeho držitel je občanem Spojeného království, který pobýval na území ČR před datem vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Občan Spojeného království, který nebude po konci přechodného období disponovat žádný vydaným pobytovým oprávněním, bude muset prokázat, že se na něho vztahují pravidla obsažená ve výstupové dohodě, jiným, a to výrazně složitějším způsobem.

Potvrzení o přechodném pobytu se vydává bezplatně. Žádost se podává na území ČR na kterémkoli pracovišti MV ČR (viz seznam pracovišť: http://www.mvcr.cz/clanek/sluzby-proverejnost-informace-pro-cizince-kontakty.aspx).

Ministerstvo vnitra ČR doporučuje všem občanům Spojeného království dlouhodobě pobývajících v České republice, aby z důvodu právní jistoty, časové úspory a vyhnutí se případným složitějším administrativním postupům v budoucnu:

Vyjednávání ohledně budoucích vztahů mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stále probíhají, avšak registrace pobytu v ČR je velmi důležitá pro zajištění pobytu v případě jakéhokoliv scénáře vývoje. Ministerstvo vnitra ČR bude občany Spojeného království dále informovat.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra České republiky

Vydáno: 19.11.2018