Jihočeská hospodářská komora

O nás

Jihočeská hospodářská komora je nejvýznamnějším zástupcem podnikatelské veřejnosti v jižních Čechách.
Naši činnost určují sami podnikatelé, členské firmy Jhk - nejsme úřad ani státní instituce. 

Naším posláním je zjednodušovat život podnikatelům tím, že propojujeme naše členy, dáváme jim prostor pro jejich propagaci, poskytujeme poradenství,
pořádáme kvalitní vzdělávací akce pro vedení firem a jejich zaměstnance a samozřejmě se výraznou měrou podílíme na regionálním trhu práce . 

Firmy sdružujeme i oborově, Jhk má osm sdružení a klubů, které se velmi aktivně věnují konkrétním odvětvím a tématům. Firmy propojujeme i s veřejným sektorem, školstvím a dalšími partnery.  

Jsme vám blíž

7 oblastních kanceláří  

Široká databáze členů

Naši členové  

Řešíme konkrétní potřeby

9 oborových sdružení a klubů

Zjednodušujeme život podnikatelům,

podporujeme vzdělávání a propojení s trhem práce, informujeme o podnikání, propojujeme veřejnou sféru s podnikatelskou.

Velké firmy

Kromě mnoha dalších služeb pomůžeme velkým podnikům s hledáním nových zaměstnanců a udržením těch stávajících.

Malé a střední firmy

Nabízíme širokou nabídku vzdělávání, propagace, získání kontaktů a pomoc při hledání nových zaměstnanců.

Začínající firmy

Začínajícím firmám pomáháme se startem podnikání od A až do Z včetně propagace jejich podnikání.

Povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb.

Všechny povinně zveřejňované informace dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, najdete na webu JHK. Povinně zveřejňované informace lze získat i nahlédnutím v místě sídla JHK (pondělí až pátek 9.00 – 15.00) nebo na jejích oblastních kancelářích. V případě, že žadatel žádá o povinně zveřejňované informace, bude informace poskytnuta odkazem na místo, kde jsou tyto informace již zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup nebo kde je možné je poskytnout formou nahlédnutí do dokumentů.

Vznik Jihočeské hospodářské komory (Jhk) se datuje od roku 2001. V tomto roce proběhlo spojení Okresních hospodářských komor v Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Strakonicích a Táboře a založení nových oblastních kanceláří v Jindřichově Hradci, Písku a Prachaticích. Rok poté byla založena i kancelář v Milevsku a Třeboni a v roce 2003 byla připojena i poslední Okresní hospodářská komora v Jindřichově Hradci. Od počátku vzniku řídí činnost hospodářských komor, a tedy i Jhk, sami podnikatelé, kteří jsou v jejím vedení. Nejvyšším orgánem Jhk je Shromáždění delegátů, kde jsou zastoupeni podnikatelé z řad členů napříč regionem i obory. Jhk i její Úřad pak řídí zvolené Představenstvo, kde jsou zastoupeny díky předsedům Rad oblasti a sdružení všechny oblastní kanceláře i Sdružení Jhk. Díky tomu dochází k vzájemnému přenosu informací, ale i podnětů, a naopak úkolů směrem k Úřadu a jednotlivým oblastním kancelářím Jhk. Činnost Jhk ustanovuje zákon č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Jhk naplňuje prostřednictvím své činnosti nejen zákonnou povinnost, ale především potřeby jihočeských podnikatelů. V roce 2020 měla Jhk 1048 členů. Členové jsou sdružováni nejen v rámci devíti oblastních kanceláří, ale mají možnost spolupracovat dle svých profesních zájmů ve Sdruženích Jhk a dále v neformálních uskupeních tzv. Klubech. Být její součástí přináší členům nejen prestiž a možnost získat nové kontakty a obchodní příležitosti, ale i další výhody, které Jhk nabízí.

 • Místo podání žádosti

Poštovní adresa:
Jihočeská hospodářská komora

Husova 9, 370 01 České Budějovice

Elektronická adresa: info@jhk.cz
Datová schránka: r6facfh
Telefon: +420 387 699 311

 • Způsob podání žádosti – lze využít formulář nebo podat i bez formuláře. Formulář naleznete níže. Žádost lze podat písemně i ústně. Žádost ústní í písemnou je třeba podat na místě k tomu určeném, vizte výše „Místo pro podání žádosti“. Forma vyřízení žádosti odpovídá formě podání žádosti. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Pro písemné podání žádosti lze využít poštovní adresu, e-mailovou adresu nebo datovou schránku (vizte výše „Místo podání žádosti“).
 • Náležitosti žádosti – žádost musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození žadatele, resp. název a IČO, je-li žadatelem právnická osoba, adresu trvalého bydliště, resp. sídla a adresu pro doručování, je-li odlišná od adresy trvalého bydliště, resp. sídla; dále musí obsahovat, jaké informace žadatel požaduje.
 • Lhůta pro vyřízení – obecně do 15 dnů ode dne doručení žádosti, konkrétní lhůty závisí i na způsobu vyřízení a složitosti žádosti. Lhůtu lze prodloužit maximálně o 10 dnů, ale pouze ze zákonných důvodů, o prodloužení lhůty musí být žadatel informován.
 • Způsob vyřízení žádosti – informace může být poskytnuta následujícími způsoby:
  a) sdělením informace ústně nebo v elektronické nebo listinné podobě,
  b) poskytnutím kopie dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  c) poskytnutím datového souboru obsahujícího požadovanou informaci,
  d) nahlédnutím do dokumentu obsahujícího požadovanou informaci,
  e) sdílením dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo
  f) umožněním dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo jejím pravidelným předáváním jiným způsobem.
 • Sazebník úhrad za poskytnutí informace naleznete níže.
 • Poskytování informací na základě licenční a podlicenční smlouvy
  JHK v současnosti neposkytuje informace chráněné autorským právem.
 • Opravné prostředky:
 • Proti rozhodnutí JHK o odmítnutí žádosti lze podat odvolání a v případě neúspěchu odvolání je možné je přezkoumat na základě žaloby v přezkumném řízení soudním dle zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů. Odvolacím orgánem pro žádosti podané u Jihočeské hospodářské komory je Úřad na ochranu osobních údajů (adresa ÚOOÚ: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Odvolání se podává prostřednictvím JHK. Odvolání je třeba doručit ve dvou stejnopisech. JHK je povinna odvolání spolu se spisovým materiálem do 15 dnů od jeho doručení postoupit odvolacímu orgánu. Formulář pro odvolání naleznete níže.
 • Na postup JHK při vyřizování žádosti o poskytnutí informace podle zákona 106/1999Sb. lze podat stížnost (např. v případech neposkytnutí informace, poskytnutí neúplné informace, nesouhlasu s výší úhrady za poskytnutí informace, nečinnosti). Stížnost se podává u Úřadu na ochranu osobních údajů (adresa ÚOOÚ Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7). Stížnost lze podat i prostřednictvím JHK. V případě podání stížnosti prostřednictvím JHK je třeba stížnost doručit JHK ve dvou stejnopisech. Formulář pro podání stížnosti naleznete níže.
 • Odvolací orgán rozhodne o odvolání i stížnosti do 15 dnů od předložení odvolání. Jestliže v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil.


Přiložené soubory

                                                                                                                           

Činnost hospodářských komor, a tedy i Jhk, řídí sami podnikatelé, kteří jsou v jejím vedení. Nejvyšším orgánem Jhk je Shromáždění delegátů, kde jsou zastoupeni podnikatelé z řad členů napříč regionem i obory. Jhk i její Úřad pak řídí zvolené Představenstvo, kde jsou zastoupeny díky předsedům Rad oblasti a sdružení všechny oblastní kanceláře i Sdružení Jhk. Díky tomu dochází k vzájemnému přenosu informací, ale i předávání podnětů, a naopak stanovení úkolů směrem k Úřadu a jednotlivým oblastním kancelářím Jhk. Kontrolní orgán je Dozorčí rada a všechna funkční období jsou na tři roky.