Aktuality

Programy pracovní migrace letos přinesou novinky

10. duben 2024
Podpora podnikání

Dlouhodobý nedostatek pracovníků je jednou z překážek, které brání českým firmám ve větším rozletu. Vláda proto nabízí programy, které spojují prvky cílené, výběrové a řízené ekonomické migrace. Oproti loňskému roku se mimo jiné výrazně navýší objem nabízených pobytových oprávnění.

Počátek vládních projektů, režimů a programů zaměřených na usnadnění příchodu kvalifikovaných cizinců sahá v České republice do roku 2012, kdy byl spuštěn první projekt zaměřený na vnitropodnikové převody nejvýznamnějších investorů. Postupem času se přidávaly další projekty, přičemž největší změna přišla v roce 2019, kdy došlo ke spuštění systému vládních programů ekonomické migrace. Ty byly rovněž zakotveny do zákona o pobytu cizinců.

Za celou dobu jejich existence využily vládní programy tisíce společností a bylo do nich zařazeno více než 155 tisíc kvalifikovaných cizinců a jejich rodinných příslušníků, kteří přišli žít a pracovat do České republiky.

Termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je teď lépe předvídatelný

Dřívější atmosféru ilustroval například systém VISAPOINT a to, jak bylo složité a mnohdy na dlouhé měsíce nemožné získat na ambasádě termín pro podání žádosti o pobytové oprávnění. Zvláště komplikované to bylo například na Ukrajině, v Mongolsku či Indii. I proto vznikly vládní programy, jejichž hlavním smyslem je právě zajištění termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění na příslušném zastupitelském úřadě.

Nejčastěji jde o žádosti o zaměstnaneckou kartu, která v sobě spojuje jak oprávnění k pobytu, tak povolení k zaměstnání. „Programy ekonomické migrace značně podpořily plynulost a zrychlení získání pobytového oprávnění,“ oceňuje Petra Jeřábková ze společnosti Siemens. Firma využívá výhod vládních programů již několik let. „Dříve bylo velice obtížné předvídat možná data nástupu cizinců, jelikož celý proces získání pobytového oprávnění byl zdlouhavý a nedalo se odhadnout, kdy cizinec získá termín na zastupitelském úřadě. Zařazení do programu pomohlo urychlit udělení termínu na zastupitelském úřadě, což zkrátilo celkovou dobu schvalovacího procesu pobytového oprávnění a hlavně nejistotu, kdy bude termín žadateli o pobytové oprávnění přidělen. Zároveň jsme získali i předběžný časový rámec celého procesu, takže dokážeme dobře odhadnout možné datum nástupu cizince do zaměstnání,“ pokračuje Petra Jeřábková.

Společnost Siemens Česká republika je jednou z téměř 500 společností z České republiky, které využívají k usnadnění příchodu svých zahraničních zaměstnanců vládní Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec.

Až 40 tisíc kvalifikovaných cizinců ročně

Existuje několik vládních programů, které usnadňují příchod kvalifikovaných cizinců, přičemž jejich základní rozdělení spočívá v zaměření na pracovní pozice, které budou cizinci v Česku vykonávat. K tomu je využívána Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO.

Pro cizince, kteří budou obsazovat vysoce kvalifikované pozice, jako jsou vývojář software, účetní, specialista v oblasti marketingu nebo strojní inženýr (třídy CZ-ISCO 1-3), jsou určeny Program klíčový a vědecký personál a Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec. Ten má i zdravotnickou část pro lékaře a zdravotní sestry.

Pro cizince, kteří budou pracovat jako řidiči, elektrikáři, montážní dělníci, obsluha CNC strojů, šičky či švadleny (třídy CZ-ISCO 4-8), je určen Program kvalifikovaný zaměstnanec. Pro oblast zemědělství byl spuštěn speciální Program mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví. Aktuálně jsou vládní programy schopny absorbovat zájem zhruba 40 tisíc kvalifikovaných cizinců o práci v České republice. Kapacity pro jednotlivé země a programy jsou stanoveny takzvaným kvótovým nařízením vlády č. 220/2019 Sb.

Program klíčový a vědecký personál zkrátí vyřízení žádosti pod 30 dnů

Další přínosy odhalí bližší pohled na dva zmiňované programy zaměřené na vysoce kvalifikované zaměstnance. Nejenže garantují stanovení termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění na příslušném zastupitelském úřadě, ale dokážou také pomoci cizincům i zaměstnavatelům při samotném vyřizování žádosti například o zaměstnaneckou kartu.

Jejich výhoda spočívá mimo jiné v tom, že některé povinné náležitosti žádosti o pobytové oprávnění je možné nahradit písemným potvrzením zaměstnavatele. Jde například o doklad o zajištění ubytování, pracovní smlouvu, vysílací dopis a v případě Programu klíčový a vědecký personál také doklad o kvalifikaci. V rámci tohoto „TOP programu“ pak státní správa garantuje vyřízení žádosti o pobytové oprávnění do 30 dnů, a to v případě, že je žádost podána řádně a bez vad.

Své zkušenosti s využíváním Programu klíčový a vědecký personál popisuje Jana Krajícová z české pobočky společnosti Toyota Tshusho Europe SA: „Oceňujeme zavedení tohoto programu, jehož výhody nám umožňují hladké a včasné zařazení našich nových zahraničních zaměstnanců do pracovního procesu. Migrační tým Ministerstva průmyslu a obchodu naše žádosti o zařazení do programu zpracuje během jednoho dne od jejich podání. Díky rychlému předání informací dalším resortům jsme v rámci několika málo dní kontaktováni zastupitelským úřadem ČR, který našim zahraničním zaměstnancům přidělí přednostní termín podání žádosti o pobytové oprávnění.  Tyto žádosti jsou pak Ministerstvem vnitra zpracovány ve výrazně zkrácené lhůtě oproti žádostem podaným mimo program. Velkou pomoc spatřujeme v možnosti nahrazení některých dokladů potřebných k žádosti o pobytové oprávnění, jejichž příprava by celý proces převodu zahraničních zaměstnanců do naší společností prodloužila.“

Podobně efektivní je také Program vysoce kvalifikovaný zaměstnanec, o kterém hovoří Petra Jeřábková ze společnosti Siemens: „Celkové zařazení uchazeče do programu a následné získání termínu na zastupitelském úřadě je záležitostí na pár dní. Z mé zkušenosti je ve většině případů vše do jednoho týdne hotovo s tím, že termín je stanoven například za dva týdny od zařazení do programu na straně Ministerstva průmyslu a obchodu. Pořád však záleží na kapacitě daného zastupitelského úřadu.“

Celou relokaci pracovníka lze stihnout už za dva měsíce

Podle statistik Ministerstva vnitra za druhou polovinu roku 2023 činila průměrná délka řízení o vydání zaměstnanecké karty v Programu klíčový a vědecký personál 28 dnů a v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec 39 dnů. Obecná zákonná lhůta pro rozhodnutí o žádosti je 60 dnů, přičemž přesně toto byla průměrná délka řízení v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Zrychlení imigračních procedur potvrzuje také Daniela Murad ze společnosti Vialto Partners (dříve PwC): „Naše společnost pomáhá s legalizací pobytů cizinců vesměs s vysokou kvalifikací v oblastech IT, automotive, technologie či logistiky. Většina společností, které zastupujeme, je zařazena ve vládních programech pro ekonomickou migraci. Největší výhodou pro české firmy je možnost přesnějšího plánování náboru nových zaměstnanců ze zahraničí. S ohledem na zkrácení a sjednocení lhůt pro rozhodování pobytových oprávnění u cizinců zařazených do programu mohou společnosti lépe řídit své lidské zdroje a plánovat pracovní projekty,“ říká Daniela Murad.

Ta dodává, že ulehčením je také vytvoření speciálního pracoviště, kde cizinci odbudou své popříjezdové pobytové povinnosti. „Zavedením vládních programů pro ekonomickou migraci se Česká republika zatraktivnila na pracovním trhu práce pro cizince a stala se žádoucí destinací. Z naší zkušenosti jakožto firmy, která poskytuje imigrační poradenství, ale rovněž jakožto zaměstnavatele, který využívá vládních programů k relokaci vlastních zaměstnanců, můžeme potvrdit, že jsou vládní programy účinným nástrojem k zefektivnění a zrychlení relokačního procesu. V praxi vidíme dříve nepředstavitelnou situaci, kdy relokace může trvat – od náboru po nástup do zaměstnání – dva měsíce.“

Programy pro vysoce kvalifikované cizince jsou bez teritoriálního omezení

Další výhodou programů zaměřených na vysoce kvalifikované zaměstnance a jejich rodinné příslušníky je to, že mají téměř neomezené teritoriální pokrytí, kdežto v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec jsou pevně stanoveny zdrojové země. Těmito zeměmi jsou Ukrajina, Mongolsko, Srbsko, Filipíny, Indie, Bělorusko (příjem žádostí pozastaven), Moldavsko, Černá Hora, Kazachstán, Arménie, Gruzie a Severní Makedonie. „Další velkou výhodou programů zaměřených na vysoce kvalifikované zaměstnance je, že se spolu s uchazečem mohou přestěhovat i jeho rodinní příslušníci, což značně ušetří čas. To pomáhá obzvláště v předimenzovaných zemích, kde je téměř nemožné získat termín na zastupitelském úřadě mimo program jako například v Indii,“ podotýká Petra Jeřábková ze společnosti Siemens.

Jak vládní programy fungují?

Před zařazením do některého z programů musí proběhnout takzvaný test trhu práce, kdy se volné místo ohlásí krajské pobočce Úřadu práce, která ve lhůtě 10 až 30 dnů zkoumá, zda není možné na danou pozici zaměstnat občana České republiky. Oproti minulosti se nyní pro test trhu práce využívá kratší lhůta 10 dní, což příchod cizince výrazně urychluje.

Nově se navíc neprovádí test trhu práce u modrých karet a od 1. července letošního roku bude zrušen také u zaměstnaneckých karet. Po otestování trhu práce je možné podat žádost o zařazení do programu. Je zapotřebí, aby měl zaměstnavatel ve zdrojové zemi již vytipovaného svého budoucího zaměstnance, s nímž je v případě splnění kritérií do programu zařazen. Žádost o zařazení se podává v případě programů zaměřených na vysoce kvalifikované zaměstnance Ministerstvu průmyslu a obchodu, v některých případech agentuře CzechInvest a v případě zdravotnických profesí Ministerstvu zdravotnictví. V případě Programu kvalifikovaný zaměstnanec se žádost o zařazení zasílá některé z podnikatelských asociací, které plní takzvanou roli garantů programu.

Jakmile je žádost o zařazení kladně vyhodnocena z hlediska splnění programem stanovených kritérií (délka podnikání, počet zaměstnanců, ukládání účetních závěrek, neexistence pokut za nelegální zaměstnávání či zastřené zprostředkování zaměstnání), dochází ke stanovení termínu pro podání žádosti o pobytové oprávnění na příslušném zastupitelském úřadě ČR v zahraničí a následně k postoupení této žádosti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra. „Zařazení do programu je snadné, probíhá jednou ročně při obnovení registrace. Následně se registrují již jen jednotliví uchazeči. Spolupráce s garanty programu stran Ministerstva průmyslu a obchodu i zastupitelskými úřady je bezproblémová. Všechny strany si vycházejí vstříc, komunikují a jsou ochotné pomoci v případě problému. V posledních měsících zaznamenáváme i rychlejší schvalování ze strany Ministerstva vnitra, což přispívá ke zkrácení celého procesu a umožňuje rychlejší nástup cizince do zaměstnání,“ doplňuje Petra Jeřábková.

Objem žádostí letos naroste o dalších 20 tisíc

K 1. lednu 2024 došlo k navýšení kapacity v rámci vládních programů pro vysoce kvalifikované zaměstnance o 1750 žádostí ročně. Pro středně a nízko kvalifikované pracovníky byla navýšena kapacita pro Mongolsko na 3170 žádostí a k 1. květnu 2024 pro Filipíny na 10 300 žádostí. Dále došlo k obnovení fungování vládních programů pro pracovníky z Ukrajiny, kteří mohou legálně vycestovat ze země anebo jsou držiteli dočasné ochrany udělené jiným členským státem EU.

Dále bylo obnoveno fungování už zmíněného Programu mimořádné pracovní vízum pro státní příslušníky některých států pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví a došlo k rozšíření jeho záběru vedle Ukrajiny také na Arménii, Bosnu a Hercegovinu, Gruzii a Severní Makedonii, s kapacitou 2 500 žádostí ročně. Celkově tak došlo pro letošní rok k navýšení objemu pracovní migrace o dalších 20 tisíc žádostí o pobytová oprávnění ročně.

Aktuálně je v přípravě také nový vládní program určený pro klíčové české zaměstnavatele a zaměřený na občany Indonésie pracující v takzvaných nedostatkových profesích v oblasti výroby a průmyslu. S agenturou CzechTrade pak Ministerstvo průmyslu a obchodu spolupracuje na spuštění nové služby spočívající ve zprostředkování spolehlivého kontaktu, který bude schopen vytipovat požadované pracovníky ve vybraných zdrojových zemích v rámci Programu kvalifikovaný zaměstnanec.

Zdroj: www.exportmag.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

17. květen 2024
Podpora podnikání

Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 7. května příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovace...

Přečíst celý článek
16. květen 2024
Podpora podnikání

Konzultace a ekonomickými diplomaty a vedoucími zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest 2024

Potřebujete rozšířit svoje exportní aktivity, ale tápete jakou formu zvolit při vstupu na nový trh? Nevíte, jaké jsou aktuální obchodní příležitosti ve vašem oboru nebo se potýkáte s překážkami při pr...

Přečíst celý článek
15. květen 2024
Podpora podnikání

Výjimečná příležitost ke zviditelnění vašeho podnikání je tady!

Právě odstartovaly registrace do 19. ročníku respektovaných podnikatelských soutěží Firma roku a Živnostník roku. Podnikatelé a živnostníci mají skvělou možnost zařadit se do společnosti takových fire...

Přečíst celý článek