Projekty

JOBITY - Future Jobs in Innovation & Technology

Školství IT Vzdělávání

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit povědomí mladých lidí o možnostech zaměstnání v regionálně specifických inovativních a technologických odvětvích v průběhu jejich studia a volby povolání a prostřednictvím přeshraničních aktivit ve Vídni, jižních Čechách, na Vysočině a jižní Moravě podpořit školy tak, aby se v nich aktuálnímu vývoji na trhu práce dostalo zvýšené pozornosti.

Pouze základní kvalifikace, jako jsou základní dovednosti v oblasti informačních technologií, není dostačující pro to, aby se člověk stal kvalifikovanou pracovní sílou. Volba povolání u žáků závisí na více faktorech a často je omezena jejich každodenním sociálním prostředím, do kterého spadá rodina, vrstevníci, škola, učitelé a učitelky a školních kariéroví poradci a poradkyně. Poskytovat žákům a žákyním informace o "povoláních budoucnosti", o kterých by se běžně nedozvěděli, znamená jednak otevřít jim kariérní příležitosti, a také bojovat proti nedostatku kvalifikovaných pracovníků.

V Jihočeském kraji byly v rámci RIS3 strategie definovány problémové oblasti, na jejichž podporu se JOBITY rovněž zaměří. Jsou to například: nedostatek pracovních sil (demografické a strukturální změny na trhu práce), podpora ohrožených profesí ve vzdělávacím systému a hledání dalších řešení (robotizace, průmysl 4.0), odliv kvalifikovaných pracovníků a vědců z regionu, nedostatek kvalitních lidských zdrojů zejména v technických a přírodovědných oborech v kombinaci s nízkou motivací žáků ke studiu technických a přírodovědných oborů a podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů.

 

Partneři projektu:

Vienna Business Agency (Lead partner projektu)

Jihočeská hospodářská komora

Vzdělávací institut pro Moravu

Vysočina Education

Board of Education for Vienna

Do projektu se mohou zapojit základní školy, pedagogové, rodiče, široká a odborná veřejnost, firmy. 

V případě zájmu o zapojení do projektu informujte garanta projektu, který Vás rád seznámí s aktuálními projektovými aktivitami. 

Rádi bychom do projektu zapojili firmy a společnosti, které disponují ať už inovativními profesemi nebo tradičními profesemi s inovativními prvky. Nabídku workshopů, kde tyto profese mohou být žákům ZŠ a veřejnosti představeny a mohly by si i některé profese vyzkoušet, zašlete garantovi projektu. 

Pro žáky mají přeshraniční aktivity následující výhody: 
- Zlepšují své dovednosti v oblasti interkulturní komunikace a spolupráce díky interakci se studenty z jiné země.
- Poznají inovace ze sousední země a budou moci využívat informační materiály a další zdroje z obou zemí.

Pedagogům a dalším odborníkům ve školách přeshraniční aktivity nabízejí příležitost: 
- navštívit inovativní podniky nebo výzkumné instituce ve svém regionu nebo ve Vídni,
- získat užitečné materiály a zdroje pro kariérové poradenství z obou zemí,
- získat informace o " povoláních budoucnosti", která jsou relevantní v Rakousku i v České republice,
- seznámit se s podniky a výzkumnými institucemi, které působí v Rakousku i v České republice.

Tyto aktivity nám pomáhají dosáhnout našeho cíle - nadchnout žáky pro povolání budoucnosti a připravit je na profesní život v oblasti inovací a technologií. Jak již bylo zmíněno, kariéra v těchto oborech často zahrnuje práci s lidmi z různých prostředí napříč hranicemi.

Zdroje financování

Projekt JOBITY – Future Jobs in Innovation & Technology je financován z programu Interreg Rakousko-Česko 2021–2027.

Název projektu: JOBITY - Future Jobs in Innovation & Technology
Realizace od–do: Srpen 2023 - Červenec 2026
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Mgr. Alice Prokeš Gregová
gregova@jhk.cz
+420 608 572 255
Číslo projektu: ATCZ00015
Sdílet projekt:
Zpět