Aktuality

Dotace pro rok 2023

16. listopad 2023
Byznys Podpora podnikání

Na následujících stánkách naleznete jednak aktuální výzvy, kterým končí příjem žádostí v průběhu roku 2023, ale také výhled, jaké výzvy budou vyhlášeny v průběhu roku.

Aktuální dotační možnosti

Z OP TAK:

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

 

- Inovační vouchery – výzva II: určeno na nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo

akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Již běží příjem žádostí do 1.2.2024.

 

- Digitální a virtuální podnik - zaměřený na zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků (dále jen MSP). Až 60 % způsobilých výdajů. Již vyhlášeno, příjem žádostí poběží do 29.3.2024.

 

- Digitální podnik – Technologie 4.0- na podporu nákupu nových technologií a SW řešení včetně služeb v oblasti prvků Průmyslu 4.0, příjem žádostí odstartuje 22. listopadu 2023 a potrvá do 15. února 2024, pro malé a střední podniky.

 

- Technologie pro MAS (CLLD)- na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také umožní navazující digitalizaci a automatizaci výroby. V rozmezí 200 tis. Kč. až 1 mil. Kč. S maximální výší způsobilých výdajů 2 mil. Kč.

Příjem žádostí již odstartoval a poběží do 31.12.2023.

 

- Spolupráce škol a firem- Jedná se o podporu vyučování žáků SŠ, VOŠ a VŠ prostřednictví odborně zaměřených malých a středních podniků. Určeno pro MSP, až 70 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí už probíhá a potrvá do 29. prosince 2023.

 

- Marketing- na podporu účasti MSP na zahraničních veletrzích, na náklady spojené s touto účastí.

Příjem žádostí odstartoval 19.6.2023 a potrvá do 30.10.2023.

 

- Služby infrastruktury- na rozšíření prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií.

Rozděleno na dvě podporované aktivity:

a) Poskytování služeb inovačním malým a středním podnikům. Až 75 %.

b) Rozšíření prostor a modernizace otevřené VaI infrastruktury včetně pořízení nového vybavení nebo budování nové otevřené VaI infrastruktury- pro MSP, i pro velké podniky, výzkumné organizace a municipality. Až 50 %.

Příjem žádostí odstartoval 9.8.2023 a skončí 18.1.2024.

 

- Služby infrastruktury- ITI- na podporu integrovaných projektů naplňujících integrované územní investice (ITI), jejichž cílem je založení a rozvoj výzkumné a inovační infrastruktur- to znamená, že můžete jako firma zahájit vlastní výzkumnou či inovační činnost, oprávněným žadatelem jsou malé a střední firmy, velké podniky plus výzkumné organizace a municipality. Na jeden projekt je možno získat v aktivitě A: minimálně 20 mil. Kč a maximálně 30 mil. Kč. Až 75% míra podpory.

Příjem žádostí již běží až potrvá do 20.9.2024.

 

- - Aplikace – speciální výzva- podpořit lze smluvní výzkum a poradenské služby VaV, osobní náklady, náklady na nástroje, přístroje a vybavení pořízených od třetích stran v podobě odpisů dlouhodobého hmotného movitého majetku nebo náklady na materiál a komponenty, a další způsobilé výdaje projektu. Příjem žádostí běží do 31. ledna 2024.

 

 

OBLAST EFEKTIVNĚJŠÍHO NAKLÁDÁNÍ SE ZDROJI

- Oběhové hospodářství - pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Pro MSP a smal mid-caps. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt. Příjem žádostí již běží a končí 29. března 2024.

 

- Udržitelné hospodaření s vodou - podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku. Pro podniky všech velikostí, od malého, přes střední až po velký. Možno získat až 60 % způsobilých výdajů, od minimálně 1 mil. Kč do maximálně 100 mil. Kč na jeden projekt.Příjem žádostí již běží a končí 28. června 2024.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- Obnovitelné zdrojů energie vtláčení biometanu- podpora transformace stávajících výroben elektřiny z bioplynu na výrobny biometanu a výstavba nových výroben biometanu (čištění bioplynu na kvalitu zemního plynu, jeho karburace, měření kvality 3 biometanu, komprese a přenos dat), a to včetně jejich připojení na plynárenské sítě anebo místní infrastrukturu).

Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.

 

- Obnovitelné zdroje energie - malé vodní elektrárny- výstavba a modernizace malých vodních elektráren.

Příjem žádostí odstartuje 6.9.2023 a skončí 13.12.2024.

 

- Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny – výzva I: na výstavbu větrných elektráren již běží příjem žádostí do 1.2.2024.

 

- Energetická infrastruktura – Smart Grids – AMM – výzva I- na rozvoj/vznik smart grids podporujících integraci obnovitelných zdrojů energie do distribučních soustav v ČR.

Příjem žádostí běží od 2.5.2023 až do 25.1.2024.

 

TAČR

- Clean Energy Transition (CET) - zaměřeno na výzkum v oblasti energetické transformace (čisté energie), návrh projektů je možné podat do 22.11.2023. Až 175 tis. EUR na projekt.

 

- Water4All- podpora vodních ekosystému (monitoring, řízení zdrojů, atd.), běží do 13.11.2023, až 150 tis. EUR na projekt.

 

- Partnerství pro biodiverzitu - zaměřen na výzkum v oblasti Nature-based solutions, projekty lze podávat do 10.11.2023. - TREND- 11. veřejná soutěž podprogram 2 - od 5.10. do 22.11.2023 poběží příjem návrhů projektů. Cílem nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní VaV aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací. Návrhy projektů tak mohou v této soutěži předkládat pouze podniky, které v posledních pěti letech nečerpaly podporu na VaV (a to ani formou daňových odpočtů) v úhrnné výši přes 1 mil. Kč. Až 15 mil. Kč na projekt.

- SIGMA- vyhlášení pravděpodobně listopad 2023, komplexní nástroj podpory VaVaI.

 

OP Doprava

- Vybavení drážních vozidel palubní jednotkou ETCS- mohou žádat podniky všech velikostí, až 85 % způsobilých nákladů, příjem žádostí od 16.11.2023 do 31.1.2024.

 

- Rozvoj železničních vleček- pro vlastníky dotčené infrastruktury, příjem žádostí od 16.11.2023 do 31.1.2024.

 

OP Zaměstnanost+

- Podpora sociálního podnikání (výzva č.24)- prodlouženo do 3.4.2024

 

- Inkubační šíření 2 (výzva č. 70)- má posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 1 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy. Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.

 

- Sociální inovace pro budoucnost (výzva č.57) - Cílem výzvy je předcházení eskalace sociálních problémů a odstraňování jejich klíčových příčin, a to i těch, které zatím jako silně problematické nevnímáme. Podpoří realizátory, kteří mají neotřelé nápady a ambici změnit aktuální (nefunkční) status quo. Nebo chtějí přijít na nápady nové, a potřebují je víc prozkoumat, rozvést, vyzkoušet a ověřit. Minimální výše celkových způsobilých výdajů projektu: 300 000 Kč a maximální výše celkových způsobilých výdajů projektu 3 500 000 Kč. Nutná je povinná konzultace s vyhlašovatelem výzvy.

Příjem žádostí začne 13.10.2023 a skončí 31.12.2026.

 

- Realizační fáze řešení (výzva č. 51) - Výzva je zaměřená na podporu organizací na cestě ke změně systému. Cílem výzvy je podpořit taková řešení tíživých sociálních problémů, která mají potenciál přinést zásadní pozitivní změnu kvality života pro podstatnou část cílové skupiny. Až 22 mil. Kč na jeden projekt, příjem žádostí běží do31.12.2026.

 

OPŽP

- Prevence vzniku odpadů- zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (reuse centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.

 

- Budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů /výstavba/ modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů. Od 15.11.2023 do 28.6.2024.

 

Národní fond životního prostředí

- Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu- určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023 a skončí 1.5.2024. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.

 

Chystané dotační výzvy pro rok 2023

Národní plán obnovy

- Cirkulární ekonomika, recyklace a průmyslová voda investice: Budování

recyklační infrastruktury- bude vyhlášeno pravděpodobně v roce 2023, zaměřeno na tři aktivity:

- Aktivita A: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro zemědělce

- Aktivita B: Pořízení vybavení na aplikaci kompostu pro provozovatele kompostáren a BPS

- Aktivita C: Podpora navýšení kapacity stávajících kompostáren za účelem zvýšení produkce kompostu

 

Modernizační fond

- RES+ - na fotovoltaické elektrárny nad 1 MWp. Očekává se vyhlášení na přelomu roku.

 

TAČR

- SIGMA- na podporu VaVaI napříč obory orientovaný na potřeby společnosti a hospodářství, šestá veřejná soutěž s dílčím cílem podpory komercializace VaVaI bude vyhlášena pravděpodobně v prosinci 2023.

OP TAK 2023

Čtvrté čtvrtletí

OBLAST DIGITALIZACE, INOVACÍ A VÝZKUMU A VÝVOJE

- Proof of Concept- bude zaměřeno na aktivity směřující k ověření aplikačního potenciálu nových výsledků výzkumu a vývoje před jejich možným uplatněním v praxi. Vyhlášení zřejmě říjen 2023.

- Digitální podnik- zřejmě do konce roku 2023.

- Aplikace výzva II -realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje ve smyslu článku 25 GBER, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem, vyhlášení zřejmě do konce roku.

 

OBLAST NÍZKOUHLÍKOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- Energetická infrastruktura – Power to gas- výroba zeleného vodíku a plynů. Vyhlášení pravděpodobně 1. kvartál 2024.

- Energetická infrastruktura – LDS- Podporovanými aktivitami je posílení distribučních sítí a navýšení jejich připojitelného výkonu a komplexní opatření ke zlepšení spolehlivosti, informovanosti a zavádění bilance a optimalizace provozu v distribučních soustavách, nasazení automatizovaných dálkově ovládaných prvků v distribučních soustavách, nasazení technologických prvků řízení napětí a výkonu elektrické energie v distribučních soustavách, řešení lokální bilance řízením toků výkonu mezi odběrateli a provozovatelem distribuční sítě a výběrové osazení měření kvality elektrické energie v distribučních soustavách. za účelem integrace OZE do distribučních sítí. Pravděpodobné vyhlášení do konce roku.

- Obnovitelné zdroje energie – biomasa- výroba energie z biomasy. Vyhlášení pravděpodobně 1. kvartál 2024.

- Úspory energie- snížení energetické náročnosti podnikatelských provozů (FVE, nové energeticky méně náročné stroje, modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu, využití odpadní energie atd.). Bylo ukončeno na konci srpna předčasně, nová výzva pravděpodobně na konci roku.

Pokud byste rádi připravili pro svou firmu dotační projekt v jakékoli oblasti, ať už na úspory energií, vody, digitalizaci a mnohé další, neváhejte se na nás obrátit. Naši členové z řad erudovaných a zkušených dotačních poradců Vám rádi poradí a pomohou. Pište na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo volejte na +420 774 874 603.

Zdroj: dotacnikomora.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

27. květen 2024
Podpora podnikání

Jak získat kvalifikované pracovníky ze zemí mimo EU? Firmám pomůže nová služba CzechTrade

S přetrvávajícím nedostatkem pracovních sil na trhu práce má českým firmám pomoct nová služba agentury CzechTrade s názvem Podpora ekonomické migraci. Hlavním cílem nové služby je pomoci podnikům se z...

Přečíst celý článek
21. květen 2024
Podpora podnikání

Síkela: V USA a Kanadě mají o české firmy a startupy velký zájem

Boston, Toronto, Chicago a Seattle. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela vedl podnikatelskou misi do USA a Kanady, které se zúčastnilo téměř 70 zástupců českých společností a startupů.

Přečíst celý článek
17. květen 2024
Podpora podnikání

Firmy mohou žádat o dotace na produktové a procesní inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 7. května příjem žádostí o dotace ve výzvě Inovace...

Přečíst celý článek