Projekty

Vzdělávání v textilním průmyslu

Spolupráce škol a firem Textilní průmysl

Textilní a oděvní průmysl v Jihočeském kraji je stále fungujícím odvětvím, které potřebuje odborníky na různých profesních úrovních. Proto Sdružení Textil při Jihočeské hospodářské komoře zahájilo aktivity podpořené projektem Edutex, které cílí na oživení zájmu o studium nového učebního oboru Výrobce textilií. V rámci projektu se zaměříme na realizaci řady textilních workshopů pro žáky a učitele, kroužků šití, ale i zážitkových workshopů pro rodiče s dětmi. 

Projekt Edutex II – Vzdělávání v textilním průmyslu je financován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.“

Cíl projektu

Projekt EduTex II navazuje na již realizovaný projekt EduTex - Vzdělávání v textilním průmyslu. Cílem projektu je především podpora odborného vzdělávání již na základních školách (ZŠ), a to prostřednictvím kroužků šití pro žáky 2. stupně ZŠ s využitím dobré praxe jak z Jihočeského kraje (JČK), tak Horního Rakouska (HR) a rozšíření popularizačních aktivit napříč celým příhraničním regionem.

Textilní průmysl je stále odvětvím, které je jak v Jihočeském kraji, tak v Horním Rakousku aktivní, avšak vzhledem k útlumu, který proběhl v munulých 20ti letech je zájem a informovanost veřejnosti velmi nízká. Z tohoto důvodu došlo ke snížení zájmu o vzdělávání a následně i uzavření řady oborů. V JČK je aktuálně otevřen pouze jeden učební obor Výrobce textilií, který se však potýká s problémem nízkého zájmu. Situace v HR je obdobná, i zde chybí zájem o obdobné obory a vzdělávání. Vzhledem k poptávce trhu práce v daném odvětví je však zapotřebí popularizovat nabídku zaměstnavatelského sektoru, a to zvláště v období, kdy průměrný věk zaměstnanců v těchto oborech je velmi vysoký a řada zaměstnanců je již v předdůchodovém věku.

Projekt je zacílen na žáky základních škol (ZŠ), žáky středních odborných škol (SOŠ) a jejich pedagogy, rodiče a děti z dětského domova. Kroužky a odborné workshopy přispějí žákům ZŠ a dětem z dětského domova k rozhodování ohledně výběru budoucího řemesla, kde si budou moci osvojit svoji zručnost. Žáci SOŠ prohloubí svoje dovednosti, získají nové zkušenosti a informace o uplatnění na trhu práce. Pedagogové si zvýší kompetence. Nově se projekt více zaměří i na rodiče, kteří mají vliv na volbu budoucího studia svých dětí. Osloveni budou i zaměstnavatelé, kteří mohou aktivně podpořit jak odborné vzdělávání, tak popularizační aktivity. Účastníci projektu si také zvýší jazykovou úroveň.

Hlavním přeshraničním dopadem tohoto projektu je zvýšení přeshraniční spolupráce vzdělávacích institucí a vzájemná výměna zkušeností a poznatků v oblasti textilního a oděvního průmyslu. Projekt přispěje ke sdílení dobré praxe a k hledání nových řešení v problematice vzdělávání dětí, zvýšení zájmu o řemesla a vytváření podmínek pro stabilní trh práce a podnikatelské prostředí.

Realizace projektu přispěje ke zvýšení počtu kontaktů na česko-rakouské straně a možnosti navázání následné hlubší spolupráce zapojených subjektů, což bude mít pozitivní vliv i na hospodářský rozvoj česko-rakouského příhraničí.

Zdroje financování

Projekt je realizován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Název projektu: EduTex II - Vzdělávání v textilním průmyslu
Realizace od–do: Říjen 2019 - Září 2021
Stav: Po realizaci
Kontakt:
Mgr. Kateřina Rybaříková
rybarikova@jhk.cz
+420 608 572 253
Číslo projektu: KPF - 01-199
Sdílet projekt:

Související články

Zpět