Projekty

Implementace dlouhodobého záměru JčK

Školství Kariérové poradenství Spolupráce škol a firem Vzdělávání

 

Jsme asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na jihočeských školách. Pomáháme žákům s výběrem střední školy, nebo s dalším uplatněním na trhu práce. Rozvíjíme odborné vzdělávání tím, že propojujeme studenty se zaměstnavateli. Usilujeme o rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků a podporujeme zavádění podnikavosti a kreativity do výuky. 

Cíl projektu

Rozvoj kariérového poradenství na školách

Cílem této aktivity je prostřednictvím jednotlivých opatření zvyšovat kvalitu kariérového poradenství na jihočeských základních a středních školách, a to prostřednictvím realizace metodických workshopů pro výchovné a kariérové poradce a pořízením podpůrných kariérových nástrojů. Interaktivní workshopy „Moje profese“, které jsou určeny žákům ZŠ a SŠ se zaměřují na rozvoj jejich profesní orientace, zejména v době přechodu ze ZŠ na SŠ, popř. ze SŠ na VOŠ/VŠ s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost a adaptabilitu na trhu práce. Aktivita je vhodně doplněna odbornou konferencí, která přispívá k síťování všech zainteresovaných regionálních aktérů a vytváří zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců a zároveň motivuje další školy vstoupit do projektu.

Rozvoj základních kompetencí žáků nematuritních oborů

Cílem aktivity je u žáků nematuritních oborů středního odborného vzdělávání podpořit rozvoj oborové gramotnosti pro každodenní život jako finanční, podnikatelská či občanská gramotnost, právní minimum, kritické myšlení apod. s cílem posunout jejich kompetence pro běžný život na vyšší úroveň. Evaluace realizovaných aktivit, která zahrne zhodnocení výsledků realizovaných aktivit a kvantifikuje výsledky na měřitelných výstupech.

Rozvoj spolupráce škol a firem

Cílem aktivity je prohloubení spolupráce zaměstnavatelů se středními školami ve všech klíčových prvcích odborného vzdělávání. Zapojením pedagogů do aktivity dojde k intenzivnější spolupráci s odborníky z firemního prostředí. Aktivita podpoří sdílení inspirativní praxe a posílí transfer znalostí z firemního sektoru do školství. Realizace aktivity má pozitivní dopad na motivaci žáků setrvat ve zvoleném studijním/učebním oboru a rozšiřuje současné možnosti škol při realizaci podpůrných opatření na rozvoj odborného vzdělávání. Témata workshopů budou vybírána na základě zjištěných požadavků od pedagogů SŠ, a to jak v odborných předmětech, tak i v oblasti používání digitálních technologií ve výuce. Oborové workshopy budou realizovány s odborníky z praxe s cílem poskytnout pedagogům informace o trendech v jednotlivých oborech. Workshopy budou zpravidla realizovány jako otevřené pro zájemce ze všech škol.

Rozvoj digitálních kompetencí na školách

Cílem této aktivity je rozvoj digitálních kompetencí na základních a středních školách odrážející rovněž výstupy revize RVP ZV v digitální oblasti. Realizací dojde k podpoře pedagogických pracovníků při integraci nových technologií do výuky, využití digitálních technologií ve výuce s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí žáků, technického myšlení, technické tvořivosti, informatického myšlení žáků a prohlubování znalostí např. z oblasti kybernetické bezpečnosti, či virtuální reality apod. prostřednictvím vzdělávání, vzájemné výměny zkušeností, metodickým vedením a spoluprací s dalšími zainteresovanými subjekty. V rámci realizovaného projektu bude kladen důraz nejen na teoretickou přípravu učitelů, ale především na metodickou podporu a podporu v oblasti didaktiky. Rozvoj žáků bude veden pomocí interaktivních aktivit a moderních výukových nástrojů.

Zdroje financování

Jihočeský kraj, jako příjemce dotace, připravuje společně s partnerskými organizacemi žádost o podporu individuálního projektu do výzvy Akční plánování v území – IDZ z Operačního programu Jan Amos Komenský, vyhlášenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem výzvy Akční plánování v území – IDZ (tj. implementace dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy kraje) je podpora implementace aktivit a opatření naplánovaných v dlouhodobých záměrech vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v krajích (DZ kraje) a krajských akčních plánech rozvoje vzdělávání, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území krajů.

Partnerská organizace, Jihočeská hospodářská komora, realizuje od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024 podaktivitu výzvy Implementace ročních akčních plánů KAP III. Cílem podaktivity je podpora implementace opatření a aktivit naplánovaných v ročním akčním plánu Jihočeského kraje KAP III, které povedou ke zlepšení kvality vzdělávání na území kraje.

Příjemce: Jihočeský kraj

Partner s finančním příspěvkem: Jihočeská hospodářská komora

Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje
Realizace od–do: Leden 2024 - Červen 2028
Stav: Realizujeme
Kontakt:
Web: https://www.impulsprokarieru.cz/
Číslo projektu: IDZ JčK
Sdílet projekt:
Zpět