Projekty

Impuls pro kariéru a praxi 2

Školství Kariérové poradenství Spolupráce škol a firem Vzdělávání

 

Jsme asistenční poradenské centrum zabývající se rozvojem kariérového poradenství na jihočeských školách. Pomáháme žákům s výběrem střední školy, nebo s dalším uplatněním na trhu práce. Rozvíjíme odborné vzdělávání tím, že propojujeme studenty se zaměstnavateli. Usilujeme o rozvoj digitálních kompetencí učitelů i žáků a podporujeme zavádění podnikavosti a kreativity do výuky. 

Cíl projektu

Rozvoj kariérového poradenství na školách

Cílem této aktivity je prostřednictvím jednotlivých opatření zvyšovat kvalitu kariérového poradenství na jihočeských základních a středních školách, a to prostřednictvím realizace metodických workshopů pro výchovné a kariérové poradce a pořízením podpůrných kariérových nástrojů. Interaktivní workshopy „Moje profese“, které jsou určeny žákům ZŠ a SŠ se zaměřují na rozvoj jejich profesní orientace, zejména v době přechodu ze ZŠ na SŠ, popř. ze SŠ na VOŠ/VŠ s cílem zvýšit jejich uplatnitelnost a adaptabilitu na trhu práce. Aktivita je vhodně doplněna odbornou konferencí, která přispívá k síťování všech zainteresovaných regionálních aktérů a vytváří zázemí pro výměnu zkušeností výchovných a kariérových poradců a zároveň motivuje další školy vstoupit do projektu.

Rozvoj základních kompetencí žáků nematuritních oborů

Cílem aktivity je u žáků nematuritních oborů středního odborného vzdělávání podpořit rozvoj oborové gramotnosti pro každodenní život jako finanční, podnikatelská či občanská gramotnost, právní minimum, kritické myšlení apod. s cílem posunout jejich kompetence pro běžný život na vyšší úroveň. Evaluace realizovaných aktivit, která zahrne zhodnocení výsledků realizovaných aktivit a kvantifikuje výsledky na měřitelných výstupech.

Rozvoj spolupráce škol a firem

Cílem aktivity je prohloubení spolupráce zaměstnavatelů se středními školami ve všech klíčových prvcích odborného vzdělávání. Zapojením pedagogů do aktivity dojde k intenzivnější spolupráci s odborníky z firemního prostředí. Aktivita podpoří sdílení inspirativní praxe a posílí transfer znalostí z firemního sektoru do školství. Realizace aktivity má pozitivní dopad na motivaci žáků setrvat ve zvoleném studijním/učebním oboru a rozšiřuje současné možnosti škol při realizaci podpůrných opatření na rozvoj odborného vzdělávání. Témata workshopů budou vybírána na základě zjištěných požadavků od pedagogů SŠ, a to jak v odborných předmětech, tak i v oblasti používání digitálních technologií ve výuce. Oborové workshopy budou realizovány s odborníky z praxe s cílem poskytnout pedagogům informace o trendech v jednotlivých oborech. Workshopy budou zpravidla realizovány jako otevřené pro zájemce ze všech škol.

Rozvoj digitálních kompetencí na školách

Cílem této aktivity je rozvoj digitálních kompetencí na základních a středních školách odrážející rovněž výstupy revize RVP ZV v digitální oblasti. Realizací dojde k podpoře pedagogických pracovníků při integraci nových technologií do výuky, využití digitálních technologií ve výuce s důrazem na rozvoj digitálních kompetencí žáků, technického myšlení, technické tvořivosti, informatického myšlení žáků a prohlubování znalostí např. z oblasti kybernetické bezpečnosti, či virtuální reality apod. prostřednictvím vzdělávání, vzájemné výměny zkušeností, metodickým vedením a spoluprací s dalšími zainteresovanými subjekty. V rámci realizovaného projektu bude kladen důraz nejen na teoretickou přípravu učitelů, ale především na metodickou podporu a podporu v oblasti didaktiky. Rozvoj žáků bude veden pomocí interaktivních aktivit a moderních výukových nástrojů.

Název projektu: Implementace dlouhodobého záměru Jihočeského kraje
Realizace od–do: Leden 2024 - Červen 2028
Stav: Připravujeme
Kontakt:
Web: www.impulsrokarieru.cz
Číslo projektu: IDZ JčK
Sdílet projekt:
Zpět