Aktuality

Zaměstnaným OSVČ je část zdravotního pojištění odpuštěna

12. duben 2021
Byznys HR a personalistika Legislativa a účetnictví Podpora podnikání

Ministerstvo zdravotnictví sice v loňském roce tvrdilo, že půlroční odpuštění zdravotního pojištění se netýká osob samostatně výdelečně činných (OSVČ), které jsou zároveň zaměstnanci, opak je ale pravdou. Zaměstnaným OSVČ je totiž část zdravotního pojištění odpuštěna. I OSVČ, které jsou zaměstnané, se odpuštění pojistného týká, přestože neplatily loni žádné zálohy. Odpustek je ve výši poloviny celkového pojistného, maximálně 14 112 Kč. 

Zaměstnaných OSVČ se odpuštění záloh nedotklo

Když se loni odpouštěly OSVČ na půl roku zálohy na pojistném i samotné pojistné, byla u zdravotního pojištění komplikovanější situace než u sociálního. U zdravotního pojištění totiž zákon přímo nestanovuje OSVČ vedlejší a je odlišný režim pro OSVČ a zároveň zaměstnance (osoby, za které platí pojistné zaměstnavatel) a pro OSVČ a zároveň osoby, za které platí pojistné stát (třeba důchodci). Mezi OSVČ, za které platí pojištění stát, patří:

  • nezaopatřené děti,
  • poživatelé důchodu z důchodového pojištění (starobní, invalidní, částečně invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody),
  • osoby na mateřské dovolené,
  • příjemci rodičovského příspěvku,
  • uchazeči o zaměstnání, osoby pobírající dávky sociální péče, osoby, které jsou závislé na péči o jiné osoby, a osoby pečující o tyto osoby.

Tyto osoby platí zálohy na základě zisku z předchozího roku (v prvním roce podnikání neplatí zálohy vůbec) a neplatí pro ně minimální výše. Zálohy jim tak byly odpuštěny v předepsané výši pro období březen až srpen 2020. Jiný režim ale u zdravotního pojištění platí pro OSVČ, které jsou zároveň zaměstnány. Tyto OSVČ totiž neplatí žádné zálohy na zdravotní pojištění a pojistné vždy doplácí zpětně po podání přehledu. Odpuštění záloh se tedy těchto OSVČ nedotklo.

Ministerstvo zdravotnictví navíc minulý rok tvrdilo, že si tyto OSVČ nebudou moct ani zpětně nic na zdravotním pojištění odečíst a budou muset uhradit celou částku zdravotního pojištění, jak jim vyjde v přehledu. Odborníci nicméně upozorňovali, že text novely nebyl úplně jasný a umožňoval dvojí výklad. Ministerstvo zdravotnictví nakonec letos naštěstí svůj výklad změnilo a přiklonilo se k následující variantě: Těmto osobám jsou podle § 8 odst. 2 zálohy sice vypočteny, ale jen nemají povinnost je platit (§ 8 odst. 3). Tedy, že jim bude od ročního pojistného „odečtena“ hodnota jejich záloh (vypočtených, ale neplacených) za měsíce březen až srpen.

 

Jak vyplnit přehled u hlavní OSVČ

U OSVČ hlavních je situace jasná a všem bylo odpuštěno půlroční minimální pojistné – tedy 6 × 2352 Kč = 14 112 Kč. Tyto Covid zálohy jsou vyčísleny v řádku 41a jako součin záloh odpovídajících skutečnostem roku 2020 (řádek č. 40) a počtu měsíců (řádek č. 6a) – tedy dohromady zmíněných 14 112 Kč. Covid zálohy (řádek č. 41a) se přičtou k úhrnu zaplacených záloh (řádek č. 41) a následně se na řádku č. 43 vypočte rozdíl oproti pojistnému a vyjde buď přeplatek, či nedoplatek.

Příklad

Takto vypadá přehled OSVČ hlavní s 40% paušálem, která měla loni příjmy 400 tisíc Kč, přičemž na minimálních zálohách zaplatila 14 112 Kč a půl roku zálohy neplatila.

Jak vyplnit přehled u OSVČ, za kterou platí pojistné stát

Pokud OSVČ po celý rok 2020 podnikala a současně za ni platil pojistné stát a byla jí předepsána záloha, například 1500 Kč, zdravotní pojišťovna jí zálohy za 3–8/2020 předepíše ve výši 0 Kč. To ale nemá vliv na výši odpuštěného pojistného, pouze se tím zamezí předepsání penále, které by jinak OSVČ v případě neplacení zálohy musela zaplatit.

Při zpracování přehledu za rok 2020 se zjistí skutečná výše pojistného za tento rok, jakou by tato OSVČ měla zaplatit. Pro stanovení odpuštěného pojistného není relevantní výše původní zálohy (v tomto případě 1500 Kč), ale skutečná výše pojistného připadajícího na měsíce 3–8/2020. Od celého pojistného za rok 2020 se proto odečte skutečné pojistné připadající na měsíce 3–8/2020, v tomto případě tedy polovina celkového pojistného. Pokud by však OSVČ vyšlo vzhledem k výši příjmů měsíční pojistné za rok 2020 vyšší než stanovené minimální, tj. vyšší než 2 352 Kč, pak se odpouští pojistné pouze do této částky, tedy 2 352 Kč x 6.

Výše odpuštěného pojistného za jeden tzv. „covid“ měsíc se vypočítá (řádek 40 na přehledu OSVČ) : (0,135 × 0,50 x řádek 12 příjmy – výdaje) / (řádek 4 počet měsíců trvání OSVČ v roce 2020). Výsledek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, je-li výsledek větší než 2352 Kč, zapíše se 2352 Kč (minimální záloha za rok 2020).

Celková výše odpuštěného pojistného se vypočítá (řádek 41a na přehledu OSVČ): (6a x 2.352) + (6b x řádek 40). 6a je počet měsíců v období březen až srpen (max. 6 měsíců), kdy OSVČ musela dodržet minimální vyměřovací základ (OSVČ byla hlavní) a 6b je počet měsíců v období březen až srpen (max. 6 měsíců), kdy pro OSVČ neplatil minimální vyměřovací základ (OSVČ byla vedlejší).

Příklad

Takto vypadá přehled důchodce OSVČ s 40% paušálem, která měla loni příjmy z podnikání 400 tisíc Kč, přičemž na zálohách zaplatila na základě příjmů předchozí rok 6000 Kč a půl roku zálohy neplatila.

Jak vyplnit přehled zaměstnané OSVČ

Jak již bylo řečeno výše, zaměstnaných OSVČ se nakonec odpuštění zdravotního pojištění také týká. Úprava zálohy na částku 0 Kč kvůli předepsání penále zde odpadá, ale postup při stanovení odpuštěného pojistného za 3–8/2020 je stejný jako u OSVČ, za které platí pojistné stát. OSVČ, které jsou současně zaměstnány a mají vedenu samostatnou výdělečnou činnost jako vedlejší, zálohy neplatí. Pro ně se také v období březen až srpen 2020 v hrazení záloh nic neměnilo. Pojistné, které se považuje za uhrazené (tzn. plátcům bylo odpuštěno) je vypočteno obdobně jako u OSVČ, za které pojistné platí stát, a uvedeno také v přehledu OSVČ v řádku 41a, potvrdil Milan Řepka, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR.

Příklad

Takto vypadá přehled zaměstnané OSVČ s 40% paušálem, která měla loni příjmy z podnikání 400 tisíc Kč, přičemž na zálohách nezaplatila nic.

Přehledy můžete v tomto roce podat až do 2. srpna 2021

Lhůta pro podání přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu se letos posunula z tradičního začátku května až na srpen. Poslanecká sněmovna už schválila novelu ministerstva zdravotnictví, která termín prodlužuje a umožňuje OSVČ podat přehled pro zdravotní pojišťovnu do 2. srpna. Případný doplatek pojistného je pak třeba uhradit do 8 dnů od podání přehledu. Pozor jen na to, že u přehledu pro ČSSZ je lhůta odlišná a je nutné jej letos podat do 30. června a do toho dne musí být i doplaceno sociální pojištění.

 

Zdroj: www.podnikatel.cz


Sdílet článek:

Vytisknout článek

Související články

06. květen 2021
Byznys

Podpora celoživotního vzdělávání je z hlediska ekonomiky klíčová, zdůrazňuje Hospodářská komora

Bez celoživotního vzdělávání a jeho kontinuální podpory ze strany státu nebude moci český pracovní trh pružně reagovat na aktuální potřeby zaměstnavatelů a celého pracovního trhu, což výrazně zbrzdí r...

Přečíst celý článek
05. květen 2021
Byznys Legislativa a účetnictví

Exekutorský zápis o osvědčení děje nebo stavu věci

Nejznámější náplní práce soudních exekutorů je vymáhání peněžitých pohledávek a nepeněžitého plnění na základě pravomocných exekučních titulů. Vedle této činnosti jsou exekutoři nadání mimo jiné pravo...

Přečíst celý článek
05. květen 2021
Byznys Legislativa a účetnictví

Česko má naději na rekodifikaci stavebního zákona vhodného pro 21. století

Česká republika má naději na stavební zákon vhodný pro 21. století. Hlasujte pro rekodifikaci, vyzývá Hospodářská komora poslance před třetím čtením. Po desítkách let čekání je konečně Česká republika...

Přečíst celý článek
Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.