#jihoceskepodnikani
Menu

Koronavirus

Aktuální informace pro zaměstnavatele i zaměstnance

Vážení podnikatelé, zástupci firem, zaměstnanci,

naší rolí je podporovat podnikatelské prostředí, zaměstnanost a ekonomiku v regionu. V této, pro Vás velmi obtížné situaci, jsme se rozhodli poskytnout Vám co největší informační podporu. Víme, že sledovat aktuální informace a nařízení je velmi obtížné a proto sledujeme tyto zprávy za Vás. Níže naleznete přehled toho nejdůležitějšího, včetně kontaktů na odborníky z řad našich členských firem, kteří jsou Vám v této nelehké situaci nápomocni či informace na další instituce a samozřejmě i na nás. 

Váš tým Jhk

 

Přehled nejdůležitějších informací

Kompenzace firmám při vyplácení mezd zaměstnancům

Aktualizace: 17. 6. 2020

Vláda schválila pokračování programu MPSV Antivirus režimu B do 31. 8. 2020. Hospodářská komora ČR ve spolupráci s dalšími zaměstnavatelskými svazy prosazuje i zachování režimu A, protože k zavírání provozů může docházet na lokální úrovni.

Antivirus - režim C

Poslanecká sněmovna 29. 5. schválila novelu zákona o sociálním pojištění. Návrh rozšiřuje dosavadní program Antivirus o nový režim C

MPSV k režimu C vydalo 17. 6. 2020 podrobné informace k promíjení pojistného na sociální zabezpečení zaměstnavatelům do 50 zaměstnanců .

 

Nejčastější chyby ve vyúčtování v rámci programu Antivirus

Ke stažení: Manuál pro zaměstnavatele od MPSV

Převedení pracovníků k jinému zaměstnavateli

Podmínky, jak dočasně „propůjčit“ zaměstnance jinému zaměstnavateli, jsou blíže rozvedeny v § 43a Zákoníku práce a jedná se o tzv. dočasné přidělení zaměstnance („dočasné přidělení“). Má-li být zaměstnanec přidělen do zahraničí, je nutné ověřit jaká pobytová a pracovní oprávnění zaměstnanec musí k výkonu práce v dané zemi předem získat.

Více informací o převední pracovníků k jinému zaměstnavateli.

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR

 

Informace Hospodářské komory České republiky ke klíčovým otázkám ve vztahu k zaměstnancům. 

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR pro zaměstnance a zaměstnavatele

Cestování po ukončení nouzového stavu

Aktualizováno dne 2.7.2020

Podmínky pro vstup na území ČR a karanténní opatření jsou upravena ochranným opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 30. června 2020. Seznam zemí s nízkým rizikem nákazy naleznete ZDE. Informace k podmínkám vstupu do jednotlivých států mají k dispozici zastupitelské úřady v daných zemích a Ministerstvo zahraničních věcí. Karanténní opatření a informace k provádění RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 jsou v gesci Ministerstva zdravotnictví.

Pravidla pro vstup na území ČR od 1.7.2020

Více informací popisující povinnosti pro cizince naleznete zde.

Užitečné odkazy / Informační linky

DROZD - Projekt Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí umožňuje účinně organizovat pomoc českým občanům v nouzi a účinně organizovat pomoc v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo zahraničních věcí

 

Přerušení živnosti OSVČ bez zaměstnanců

Jste OSVČ a nemůžete nadále pracovat?

1) Ukončení živnosti a následné zaevidování na Úřadu práce. Aby mohla být osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) vedená v evidenci na Úřadu práce ČR (evidence uchazečů o zaměstnání), je třeba přerušit nebo ukončit podnikatelskou činnost. Přerušení nebo ukončení podnikání musí OSVČ písemně oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Doporučený postup OSVČ vůči okresní správě sociálního zabezpečení při přerušení nebo ukončení podnikání naleznete ZDE

2) Další možnosti, jak postupovat, když jako OSVČ nemůžete pracovat z důvodu opatření Vlády ČR ke koronaviru:

 • Dávka mimořádné okamžité pomoci. Informace vláda průběžně upřesňuje. Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc ZDE
 • Nárok na podporu v nezaměstnanosti a osvobození od všech zákonných pojištění.
  • Musíte mít „v rozhodném období“ pokrytou stanovenou dobu důchodového pojištění svou předchozí výdělečnou činností. Ta se počítá z posledního vyměřovacího základu pro pojistné přepočteného na jeden kalendářní měsíc.
  • Pro podrobnosti kontaktujte svůj příslušný úřad práce.
 • Přerušení živnosti. Abyste nemuseli platit zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění. Je zdarma.
  • Přerušení živnosti oznamte příslušnému živnostenskému úřadu. Samotné přerušení pak nastává dnem doručení tohoto oznámení úřadu, avšak je možné v oznámení uvést den pozdější.
  • Dále ještě pošlete oznámení na:
   - okresní správu sociálního zabezpečení – obecný postup (do 8 dnů)
   - vaši zdravotní pojišťovnu – postup u VZP
   příslušný finanční úřad (do 15 dnů)
  • Přerušit živnost můžete na libovolnou dobu, není to ale možné zpětně. Správní poplatky se u žádosti neplatí.
  • Doba, po kterou přerušíte živnost, se vám nezapočítává do důchodového pojištění.
  • Následně doporučujeme zažádat o zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání u úřadu práce. Jakmile vás úřad práce do této evidence zařadí, důrazně doporučujeme toto opět oznámit zdravotní pojišťovně.
  • Více informací a odkazy na potřebné formuláře při přerušení živnosti naleznete zde: https://pespropodnikatele.cz/zivnost

Kompletní přehled informací, jak OSVČ mohou postupovat, když nemohou nyní pracovat.

Program kvalifikovaný zaměstnanec

Aktualizováno 17. 6. 2020

Ministerstvo zahraničních věcí po pandemii znovu přijímá od 15. 6. 2020 žádosti o zaměstnanecké karty v programu Kvalifikovaný zaměstnanec

 

INFORMACE Ministerstva vnitra  -  úprava pravidel pro vydávání speciálního "odjezdového" razítka pro občany třetích zemí, kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR

 • Cizinci (občané třetích zemí), kterým po 12. březnu 2020 skončila platnost jejich dosavadního oprávnění k pobytu na území ČR, musí opustit území České republiky nejpozději do 16. července 2020. Na tuto dobu nebude cizincům ani nadále vydáván výjezdní příkaz.
 • K zajištění snadnějšího průjezdu přes ostatní členské státy Evropské unie vyznačuje Policie ČR do cestovního dokladu speciální razítko.
 • Razítko osvědčuje tolerování cizincova pobytu Českou republikou pro účely informování ostatních členských států Evropské unie v případě tranzitu přes jejich území. Razítko však nezajišťuje automatické umožnění vstupu na území těchto států.

Pokud tedy budete opouštět území České republiky, doporučuje se před odjezdem se v úředních hodinách dostavit na nejbližší oddělení pobytových agend cizinecké policie k vyznačení razítka.

Pozor - razítko slouží pouze k vycestování. Po vyznačení razítka opusťte území České republiky do 24 hodin, jinak se vystavujete zvýšenému riziku postihu ze strany ostatních členských států Evropské unie, přes které pojedete.

Podrobné informace

 

Zpracované dotazy k Programu kvalifikovaný zaměstnanec od jednotlivých ministerstev, aktuální k 20. 5. 2020:

 

Částečné obnovení vízové agendy na GK Lvov ke dni 22. 5. 2020

Ve vztahu k Programu kvalifikovaný zaměstnanec to bude znamenat následující:

1) nové žádosti budou přijímány na GK Lvov pouze tehdy, pokud se jedná o cizince, kteří by měli v ČR vykonávat zdravotnické povolání nebo pracovat v sociálních službách. Konkrétně se jedná o zaměstnání v následujících oborech dle klasifikace CZ-ISCO:        

 • 5321 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti pobytové péče,
 • 5322 Ošetřovatelé a pracovníci v sociálních službách v oblasti ambulantních a terénních služeb a domácí péče,
 • 5329 Pracovníci osobní péče ve zdravotní a sociální oblasti jinde neuvedení
 • 83223 Řidiči zdravotnické dopravní služby

2) budou obnovena řízení (resp. bude pokračováno v řízení) o žádostech podaných na GK Lvov, která byla zahájena (resp. žádosti nabrány) v době před přerušením vízové činnosti dne 14. 3. 2020. V praxi to tedy znamená, že bude pokračováno v řízeních o žádostech nabraných přes Program kvalifikovaný zaměstnanec před 14. 3. 2020.

3) žadatelé, kteří byli před 14. 3. 2020 do Programu zařazeni, ale zatím nepodali žádost, prozatím k podání zváni nebudou. Výjimku tvoří pracovníci ve zdravotnictví či sociálních službách.

Ostatní vízová agenda na GK Lvov

V souvislosti s částečnou obnovou vízové agendy na GK Lvov dále dojde s účinností od 22. 5. 2020 mj. k obnově příjmu nových žádostí o dlouhodobá i krátkodobá víza za účelem sezónního zaměstnání. Sezónním zaměstnáním se rozumí zaměstnání v odvětví závislém na ročním období, které není delší než 6 měsíců. Konkrétně se jedná o následující odvětví dle CZ-NACE:

 • 01 - rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti,
 • 02 - lesnictví a těžba dřeva, 55 - ubytování,
 • 56 - stravování a pohostinství
 • 93 - sportovní, zábavní a rekreační činnosti (viz vyhláška č. 322/2017 Sb.).  

 

UPOZORNĚNÍ: Od 1. 4. 2020 bude veškeré dotazy ohledně krátkodobých/schengenských víz vyřizovat Ing. Rostislav Škarda z Úřadu práce, tel. 950 124 413, e-mail: rostislav.skarda@uradprace.cz

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

Aktualizováno 22. 6. 2020

Omezení po ukončení nouzového stavu

Po skončení nouzového stavu, jenž byl ukončen k 17. květnu 2020, platí na území České republiky mimořádná opatření vyhlášená v souvislosti s epidemií koronaviru: 

 

Uvolňování podnikatelských činností

Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Kompletní seznam uvolňování ochranných opatření nalezenete na webu Ministerstva zdravotnictví. Kromě Karviné a Prahy by Češi mohli v hromadné dopravě a obchodech sundat roušky od 1. července. Tam, kde se onemocnění covid-19 stále šíří, ale bude zakrývání dýchacích cest ve vnitřních prostorách stále nezbytné.

Změna ochranných opatření od 22. června 2020:

 • Koupaliště, zoo, muzea, hrady, zámky a podobná zařízení se vrátí k běžnému provozu, tedy zcela bez limitu návštěvnosti a povinných rozestupů mezi lidmi
 • Hromadné akce do 1 000 lidí - Zvyšuje se kapacita účastníků pro konání hromadných akcí z 500 na 1000 lidí.

 • Veletrhy a sportovní akce do 5 000 lidí - Umožňuje se pořádání veletrhů a sportovních akcí s maximální účastí do 5000 lidí ve stejný čas. Na těchto akcích je nezbytné rozdělení návštěvníků do sektorů s vlastním zázemím, například toaletami, občerstvením a vchodem při maximálním počtu 1000 lidí na jeden sektor. Odstup sektorů musí být nejméně čtyři metry. Počet sektorů na jednom místě nesmí přesáhnout pět.

 • Lázně - ruší se limit deseti lidí pro skupinové procedury a zároveň se rozvolňují pravidla pro společné stravování lázeňských hostů

 

Úlevy pro nájemníky

Poslanci 9. 4. odsouhlasili, že do konce letošního roku nebudou moci vypovědět z bytu nájemníky, kteří budou mít do konce července problém s placením nájmů. Dluh ale budou muset splatit do konce letošního roku. Podobné opatření s podobnou ochrannou lhůtou schválila Sněmovna i pro lidi, kteří podnikají v pronajatých prostorách.

Ti, kdo mají půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení, mají možnost odložit si splátky do 30. 11. 2020. Příjemce úvěru musí doložit, že se stal neschopným úvěr splácet.

Cenové moratorium, které neumožňovalo zvyšovat nájemné z bytů po dobu trvání mimořádných opatření, bude zrušeno novým nařízením vlády v účinnost 5. června 2020.

Podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo rozscestník v kontextu s koronavirem: Na jednom místě přinášíme podrobnější rozcestník v kontextu s koronavirem. Kromě odkazů na gestory jednotlivých oblastí, kde najdete detailní informace, obsahuje také potřebná telefonní čísla, kontakty na zdravotní pojišťovny, odkazy na informační materiály ke stažení či usnesení vlády.

Zdroje informací:

 • https://koronavirus.mzcr.cz - speciální web ke koronaviru
 • Informační server pro podnikatele: www.businessinfo.cz/koronavirus - mj. nejčastější otázky a odpovědi
 • Úřad vlády: www.vlada.cz
 • Ministerstvo zdravotnictví: www.mzcr.cz- zdraví a hygiena
 • Státní zdravotní ústav: www.szu.cz- zdraví a hygiena
 • Ministerstvo zahraničních věcí: www.mzv.cz- zahraniční cesty
 • Ministerstvo dopravy: www.mdcr.cz- doprava
 • Ministerstvo vnitra: www.mvcr.cz- bezpečnost, hranice a pobyt
 • Ministerstvo financí: www.mfcr.cz - daně a další finance
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí: www.mpsv.cz - pracovněprávní oblast, sociální pojištění a sociální dávky
 • Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz - sociální pojištění
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy: www.msmt.cz - vzdělávání a sport
 • Ministerstvo pro místní rozvoj: www.mmr.cz - cestovní ruch, zájezdy
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka: www.cmrzb.cz - podpůrné programy
 • Česká obchodní inspekce: www.coi.cz - spotřebitelé
 • Nástroj COVID kalkulačka: jaknacovid.cz/ - pro OSVČ, zaměstnance i firmy. Garantem získaných výsledů a informací je V4 Group 

Informační linky:

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - speciální informační linka pro živnostníky a podnikatele
 • Státní zdravotní ústav: 724 810 106, 725 191 367 - zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy: 225 131 810, 225 131 820 - doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: +420 224 183 100, +420 224 183 200 - zahraniční cesty

Zdravotní pojišťovny:

Informační materiály:

Vládní usnesení (odkazy na materiály na webu Úřadu vlády):

Informace od společenstev a odborných sekcí Hospodářské komory ČR

Další informace v souvislosti s výskytem koronaviru můžete sledovat také na stránkách Hospodářské komory České republiky ZDE.

Na koho se obrátit?

Jihočeské firmy, které se dostanou do obtíží nebo se nacházejí v situacích, které vyžadují právní posouzení, je možné využít našich právních poraden. Tyto poradny mají své týmy, které jsou Vám schopny v brzké době zodpovědět Vaše dotazy a pomoci v situacích ovlivňujících Vaše podnikání. 

Právní poradna Jihočeské hospodářské komory

 

Důležité i​​​nformační linky

 • 1212 - speciální linka ke koronaviru
 • Non stop informační linky Státní zdravotní ústav:724 810 106,725 191 367,725 191 370- zdraví a hygiena
 • Ministerstvo dopravy: CZ 225 131 810, EN 225 131 820 - doprava
 • Ministerstvo zahraničních věcí: 224 183200, 224 183 100 - zahraniční cesty
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu: 224 854 444 - podnikatelé a živnostníci
 • Ministerstvo vnitra: 739 608 533 - bezpečnost, hranice, pobyt, pohyb,cizinci

Zdroj: MPO

Komorové vouchery

Komorové vouchery pomáhají podnikatelům v této covidové době, kdy nemohou běžně poskytovat své služby, i v blízké budoucnosti s nastartováním podnikatelské činnosti.

Propagujte své podnikání zveřejněním své nabídky. Zveřejnění je pro členy Jhk zdarma.

Chcete podpořit ostatní firmy? Zakupte si nabízené vouchery. 

Aktuality

Zpracováváme soubory cookies. Pomáhají nám ke správnému fungování webové stránky, k poskytování funkcí sociálních sítí, personalizaci obsahu a inzerce a k analýzám její návštěvnosti. Používáním webu souhlasíte s jejich užitím.