Projekt: Režim Ukrajina

POTÝKÁ SE TAKÉ VAŠE SPOLEČNOST S DLOUHODOBÝM NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ?

Projekt Režim Ukrajina (RU) nabízí řešení!

Jihočeská hospodářská komora se v rámci svého působení strará o své členy a o rozvoj především regionálního podnikatelského prostředí. Protože současným největším problémem zaměstnavatelů je nedostatek pracovníků a dávno ne pouze techniků a řemeslníků, rozhodli jsme se ke svým běžným cca 50 aktivitám připojit další v podobě administrátora projektu RU. Spatřujeme v tom efektivní, fungující a v porovnání s dlouhodobostí problému také docela rychlou pomoc firmám v tomto všudepřítomném problému. V současné době se doba od podání žádosti do příchodu ukrajinského pracovníka do firmy, samozřejmě v případě splnění všech podmínek, pohybuje kolem 6 měsíců.

Tento projekt se ale netýká všech podnikatelských subjektů, vláda ČR stanovila pevné mantinely. Do projektu RU se NEMOHOU ZAPOJIT:,

 • společnosti, které nepůsobí na trhu minimálně 2 roky
 • společnosti, které nezaměstnávají (prokazatelně: Sbírka listin, OSSZ apod.) po dobu 2 let minimálně 10 zaměstnanců
 • společnosti, jejichž poptávené pozice nejsou středně a nízkokvalifikované, tedy v rozsahu klasifikace CZ ISCO 4-8 (mimo projekt RU je CZ ISCO 1-3 = vysoko kvalifikové a 9 = Živá fronta)
 • personální agentury (zde se chystají změny).

Pokud výše uvedené splňujete, pokračujte dál.

ZAJISTÍTE VY:

1) volné pracovní místo nahlásit na ÚP včetně souhlasu se zařazením do centrální evidence pro zaměstnanaecké karty (30dní)
2) ukrajinského (ké) uchazeče na Vámi požadovanou profesi (pouze 4-8 klasifikace CZ- ISCO, nikoli na profese skupiny 1-3 nebo 9)
3) při splnění výše uvedeného doručte na JHK (osobně, mailem, poštou, DS..):

 1. žádost zaměstnavatele o zařazení do projektu RU s uvedením již konkrétního ukrajinského uchazeče (uchazečů)
 2. povinné přílohy zaměstnavatele – vše v originále:
 • výpis z OR, ŽR...
 • výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES o počtu zaměstnanců
 • potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků
 • potvrzení ČSSZ o neexistenci nedoplatků pojistného na soc. zab. a příspěvku na SPZ
 • čestné prohlášení (stačí vše do 1 dokumentu) o tom, že:

• neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
• v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnávali min. 10 osob
• hodláte se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci uzavřít HPP min. na 1 rok
• v období 2 let před podáním žádosti Vám nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100tis. Kč
• v období 2 let před podáním žádosti Vám opakovaně nebyla uložena pokuta vyšší než 100tis. Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce
• v případě hromadné žádosti (50 a více uchazečů) jste tento svůj záměr projednali se zaměstnanci (§280, odst.1, zák. č.262/2006 Sb.) a že rovněž budete v této záležitosti spolupracovat s krajským Centrem na podporu integrace cizinců

ZAJISTÍME NA JHK V ČB:
 • zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší žádosti k řešení
 • zkontrolujeme všechny požadované dokumenty a případně Vás vyzveme k doplnění
 • zašleme Vaši žádost na všechna 4 dotčená ministerstva
 • zašleme Vám potvrzení o zařazení Vaší společnosti do Režimu Ukrajina
 • zašleme Vám fakturu za provedené služby (bez DPH: 2500,-Kč žádost + 200,- Kč za každou pozici)
ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ
(hromadná žádost KYJEV):

Generální konzulát ve Lvově Vám cca do 30 dnů od podání žádosti zašle emailem pevný
termín pro podání zaměstnanecké karty na GK Lvov. Vy zajistíte předání tohoto termínu ukrajinskému uchazeči a jeho účast na pohovoru, kdy ho s velikou pečlivostí vybavíte všemi požadovanými dokumenty!!!
http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Pokud budou veškeré dokumenty v pořádku, a to jak ze strany Vaší společnosti, tak ze strany uchazeče, bude max. do 90ti dnů od pohovoru rozhodnuto o udělení víza.

OBECNÉ INFORMACE:
 • zrychlený režim spočívá v obejití VISAPOINTU
 • Vaše zařazení do Režimu Ukrajina je poplatné 1 rok, během kterého můžete podávat další, tzv. dodatečné, žádosti, a to za snížený poplatek
 • požadované dokumenty nevyžadují úřední ověření
 • požadované přílohy mají 3měsíční platnost
 • hromadné žádosti nad 50 uchazečů vyřizuje ZÚ Kyjev, ostatní GK Lvov
 • na žádosti je nutný správný telefonní a emailový kontakt na zaměstnavatele
 • na zařazení do projektu Režim Ukrajina není právní nárok, rozhoduje garant
 • veškeré změny v pracovním poměru nutno hlásit ÚP + pokud možno také v kopii zaslat na OAMP (pobyty.cb@mvcr.cz)
 • Vaši žádost zpracujeme na JHK bez prodlení:

rezimukrajina@jhk.cz

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE MV ČR K "POLSKÝM VÍZŮM"

http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-vysilani-obcanu-tretich-statu-do-cr-k-poskytovani-sluzeb-v-ramci-eu.aspx

 

 

Kontaktní formulář

mapa area1 area3 area4 area5 area7