Projekt: Režim Ukrajina

POTÝKÁ SE TAKÉ VAŠE SPOLEČNOST S DLOUHODOBÝM NEDOSTATKEM PRACOVNÍKŮ?

Projekt Režim Ukrajina (RU) nabízí řešení!

Jihočeská hospodářská komora se v rámci svého působení strará o své členy a o rozvoj především regionálního podnikatelského prostředí. Protože současným největším problémem zaměstnavatelů je nedostatek pracovníků, rozhodli jsme se zapojit se jako garant a administrátor do projektu RU. Spatřujeme v tom efektivní, fungující a v porovnání s dlouhodobostí problému také docela rychlou pomoc firmám v tomto všudepřítomném problému. Do května 2018 se doba od podání žádosti do příchodu ukrajinského pracovníka do firmy, samozřejmě v případě splnění všech podmínek, pohybovala kolem 6 měsíců, nyní je avízováno zrychlení projektu o cca 2 měsíce.

Možnost zapojit se do tohoto projektu ale nemají všechny podnikatelské subjekty, vláda ČR stanovila pevné mantinely a podmínky pro jeho využití.

Do projektu RU se NEMOHOU ZAPOJIT:

 • společnosti, které nepůsobí na trhu minimálně 2 roky
 • společnosti, které nezaměstnávají (prokazatelně: Sbírka listin, OSSZ apod.) po dobu 2 let minimálně 10 zaměstnanců
 • společnosti, jejichž poptávené pozice nejsou středně a nízkokvalifikované, tedy v rozsahu klasifikace CZ ISCO 4-8 (mimo projekt RU je CZ ISCO 1-3 = vysoko kvalifikové a 9 = Živá fronta)
 • zaměstnavatele, který vykonává činnost zprostředkování zaměstnání (stačí pochybnost garanta o zastřeném zprostředkování zaměstnání)
 • zaměstnavatele, který do Sbírky listin neuložil své účetní uzávěrky
 • zaměstnavatele, jehož mzda nabízená v centrální evidenci volných pracovních míst nedosahuje příslušné úrovně zaručené mzdy.

Pokud výše uvedené splňujete, pokračujte dál

ZAJISTÍTE VY:

1) volné pracovní místo nahlásit na ÚP včetně souhlasu se zařazením do centrální evidence pro zaměstnanecké karty (30dní)
2) ukrajinského (ké) uchazeče na Vámi požadovanou profesi (pouze 4-8 klasifikace CZ- ISCO, nikoli na profese skupiny 1-3 nebo 9)
3) při splnění výše uvedeného doručte emailem nebo datovou schránkou na JHK:

 

 1. žádost zaměstnavatele o zařazení do projektu RU s uvedením již konkrétního ukrajinského uchazeče (uchazečů)
 2. povinné přílohy zaměstnavatele – vše v originále, ne starší než 3 měsíce:
 • výpis z OR, ŽR...
 • výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ ARES o počtu zaměstnanců
 • potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků
 • potvrzení ČSSZ o neexistenci nedoplatků pojistného na soc. zab. a příspěvku na SPZ
 • čestné prohlášení (stačí vše do 1 dokumentu) o tom, že:

• neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

• v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnávali min. 10 osob

• hodláte se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci uzavřít pracovní poměr min. na 1 rok

• v období 2 let před podáním žádosti Vám nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100tis. Kč

• v období 2 let před podáním žádosti Vám opakovaně nebyla uložena pokuta vyšší než 100tis. Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce

• v případě hromadné žádosti (50 a více uchazečů) jste tento svůj záměr projednali se zaměstnanci (§280, odst.1, zák. č.262/2006 Sb.) a v této záležitosti budete spolupracovat s krajským Centrem na podporu integrace cizinců. Hromadnoé žádosti vyřizuje GK Kyjev

ZAJISTÍME NA JHK:
 • zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší žádosti k řešení
 • zkontrolujeme všechny požadované dokumenty a případně Vás vyzveme k doplnění
 • v případě, že vše splňujete:
 1. zašleme Vám potvrzení o zařazení Vaší společnosti do Režimu Ukrajina
 2. zašleme Vaši žádost na všechna 4 dotčená ministerstva
 3. zašleme Vám fakturu za provedené služby (bez DPH: 2500,-Kč žádost + 200,- Kč za každou pozici)
ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ:

Generální konzulát ve Lvově Vám cca do 20 dnů od podání žádosti zašle prostřednictvím emailu pevný termín pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Žádost se od 1. 5. 2018 podává nikoli na GK Lvov, ale na VÍZOVÉM CENTRU VFS GLOBAL, ul. Džerelna 18, Lvov (info.czech@vfshelpline.com +380501179071, +380445949659). Doporučujeme, aby žadatelé ve stanoveném termínu přicházeli v časovém rozmezí 8.30-13.00hod.

ZAJISTÍTE VY:

Předání tohoto pevného termínu ukrajinskému uchazeči a jeho účast na pohovoru, kdy ho s velikou pečlivostí vybavíte všemi požadovanými dokumenty:

https://www.mzv.cz/lvov/cz/viza_a_konzularni_informace/vizove_informace/dlouhodoby_pobyt/dlouhodoby_pobyt_zamestnanecka_karta.html

Pokud budou při podání žádosti veškeré dokumenty v pořádku, a to jak ze strany Vaší společnosti, tak ze strany uchazeče, bude do 60ti dnů od pohovoru rozhodnuto o udělení víza. Uchazeč poté do 3dnů po příjezdu do ČR poskytne na OAMP (ČB, Písek, JH) své biometrické údaje, obdrží potvrzení o splnění podmínek pro vydání zaměstnanecké karty (ZK), na základě kterého může již začít pracovat. OAMP následně vydá ZK.

OBECNÉ INFORMACE:
 • zrychlený režim spočívá v obejití VISAPOINTU
 • Vaše zařazení do Režimu Ukrajina je poplatné 1 rok, během kterého můžete podávat Žádosti o dalšího uchazeče, a to za snížený poplatek a bez dodání příloh
 • po uplynutí 1 roku žádáte jako poprvé se všemi povinnými přílohami
 • požadované dokumenty pro JHK nevyžadují úřední ověření (pro Lvov již ano!!)
 • požadované přílohy mají 3měsíční platnost
 • hromadné žádosti nad 50 uchazečů vyřizuje ZÚ Kyjev
 • na žádosti je nutný správný telefonní a emailový kontakt na zaměstnavatele
 • na zařazení do projektu Režim Ukrajina není právní nárok, rozhoduje garant
 • veškeré změny v pracovním poměru nutno hlásit ÚP + pokud možno v kopii zaslat také na OAMP (pobyty.cb@mvcr.cz)
 • Vaši žádost zpracujeme na JHK, mimo období dovolených, bez prodlení:

rezimukrajina@jhk.cz

Související dokumenty:

RU - manuál pro firmy

Žádost - zařazení do projektu RU

Žádost - seznam uchazečů

Žádost - nahlášení dalšího uchazeče

Dokumenty LVOV

 

„SIC" = systém pro integraci cizinců pro Českobudějovicko

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE MV ČR K "POLSKÝM VÍZŮM"

http://www.mvcr.cz/clanek/problematika-vysilani-obcanu-tretich-statu-do-cr-k-poskytovani-sluzeb-v-ramci-eu.aspx

 

Režim ostatní státy

MONGOLSKO/FILIPÍNY

Hospodářská komora České republiky (HK ČR) navazuje na spolupráci s příslušnými ministerstvy ohledně rekrutování pracovních sil (cizinců) ze zahraničí. HK ČR se již od roku 2016 významně podílí na Pilotním projektu Ukrajina, který je zaměřen na zaměstnávání vysoce kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny, a dále se HK ČR zapojila do Koncepce navýšení kapacity Ministerstva zahraničních věcí České republiky a Ministerstva vnitra České republiky za účelem vyřízení vyššího množství žádostí o zaměstnanecké karty (Režim Ukrajina).

Aktuálně Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) spustí příjem žádostí o zařazení do Režim ostatní státy. Režim ostatní státy je zaměřen na státy Mongolsko a Filipíny, které jsou v hledáčku českých zaměstnavatelů. Režim osttaní státy má sloužit obdobně jako Režim Ukrajina k cílenému a výběrovému přijímání a vyřizování žádostí o zaměstnanecké karty pro státní občany Mongolska/ Filipín, kteří budou na území ČR vykonávat kvalifikovanou pracovní činnost (na pracovních pozicích, které jsou dle platného znění Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO zařazeny do hlavních tříd 4 – 8: řidiči, skladníci, montéři, svářeči, švadleny atd.).

O žádostech o zařazení do Režimu bude rozhodovat MPO na základě doporučení od podnikatelských asociací (HK ČR). Roční kapacita pro tento projekt je 1000 uchazečů pro každou z obou zemí (tzn. cca 85 uchazečů měsíčně na každou zemi). Žádosti o zaměstnaneckou kartu budou přijímat zastupitelské úřady Ulánbátar a Manila. Po naplnění měsíční kapacity daných zastupitelských úřadů bude příjem žádostí zastaven. Na rozdíl od Režimu Ukrajina tak nebudou žádosti o zařazení do Režimu ostatní země řazeny do nekonečné fronty. Uchazeči budou mít možnost přihlásit se dopředu s několikatýdenní časovou rezervou.

Komu je Režim ostatní státy určen?

Režim ostatní státy je určen jen přímým zaměstnavatelům působícím v ČR alespoň 2 roky v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru, kteří zaměstnávají alespoň 10 zaměstnanců, nemají žádné závazky vůči státu a nemohou dlouhodobě obsadit volné pracovní místo z českých zdrojů trhu práce. Pracovní pozice, na které má být uchazeč nahlášený zaměstnavatelem do Režimu ostatní státy zaměstnán, musí korespondovat s předmětem činnosti zaměstnavatele.

V rámci Režimu ostatní státy lze podat také tzv. hromadnou žádost pro 30 a více uchazečů, kdy je spolu s ní zaměstnavatel povinen dodat čestné prohlášení, že bude spolupracovat s Centrem na podporu integrace cizinců v jeho kraji, čestné prohlášení o projednání svého záměru se zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 280 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a vyjádření starosty či primátora obce, kde budou cizinci po příjezdu do ČR ubytováni.

Zařazení do Režimu ostatní státy má platnost po dobu 1 roku.

Co a jak musí doložit žadatel o doporučení k zařazení do režimu ostatní státy?

1.  Žadatel musí vyplnit níže přiloženou žádost. Upozorňujeme, že v žádosti o doporučení je nutno zařadit požadovanou pracovní pozici dle klasifikace CZ-ISCO. Příslušný název požadované pozice a její kód podle aktualizované oficiální klasifikace zaměstnání CZ-ISCO lze nalézt na stránkách Českého statistického úřadu.


2.  Žadatel o doporučení má dvě možnosti podání vyplněné žádosti. Preferovanou variantou je podání žádosti prostřednictvím datové schránky. Pokud tak není možné učinit, lze žádost rovněž podat osobně v sídle HK ČR a KHK. V případě osobního podání žadatel musí doložit:

 • plnou moc, pokud sám není oprávněn zastupovat společnost
 • platný občanský průkaz nebo pas.

3.  Seznam kontaktních míst pro podání žádosti o zařazení do Režimu:

Komora - ID datové schránky - E-mail - Telefon

 • Hospodářská komora České republiky, 9nqab6b, rezimukrajina@komora.cz, 266 721 485
 • Jihočeská hospodářská komora, r6facfh, rezimukrajina@jhk.cz, 387 699 316
 • Krajská hospodářská komora jižní Moravy, uwtactr, rezimukrajina@khkjm.cz, 511 156 124
 • Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje, d72acea, rezimukrajina@khkkk.cz, 724 613 921
 • Krajská hospodářská komora kraje Vysočina, panacua, rezimukrajina@khkvysocina.cz, 561 114 322
 • Krajská hospodářská komora Královéhradeckého kraje, am6acqs, ziklova@komora-khk.cz, 495 217 329
 • Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, vznacj8, rezimukrajina@khkmsk.cz, 597 479 326
 • Krajská hospodářská komora Olomouckého kraje, x3xacu6, pirkl@khkok.cz, 587 332 066
 • Krajská hospodářská komora Pardubického kraje, 6sxacj4, rezimukrajina@khkpce.cz, 734 355 648, 466 613 782
 • Krajská hospodářská komora Střední Čechy, jffacgk, vesela@komora.cz, 326 377 708
 • Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, ehdacue, rezimukrajina@khk-usti.cz, 776 771 735, 777 677 171
 • Krajská hospodářská komora Zlínského kraje, cmxrrtd, rezimukrajina@khkzk.cz, 572 154 554, 725 596 631
 • Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje, y6sackm, rhkpk@rhkpk.cz, 377 227 141

Zásadní dokumenty týkající se pilotního projektu (viz soubory níže):

 • Režim ostatní státy
 • Žádost o doporučení pro zařazení do režimu ostatní státy (Filipíny/Mongolsko)

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně pilotního projektu kontaktuje Mgr. Tomáše Zeleného, odboru usnadňování obchodu a služeb, na emailové adrese: projektukrajina@komora.cz

Žádosti o zařazení a další informace k Režimu ostatní státy naleznete webu MPO.

Zpoplatnění služby:

Vystavení doporučení o zařazení zaměstnavatele do Režimu ostatní státy je zpoplatněno paušální částkou 1000 Kč bez DPH za doporučení. Daňový doklad bude žadateli zaslán či předán společně s doporučením o zařazení.

 

 

Kontaktní formulář

Prohlašuji, že mi byly poskytnuty informace o zpracování osobních údajů
mapa area1 area3 area4 area5 area7