Projekt: Režim Ukrajina

Potýká se také Vaše společnost s dlouhodobým nedostatkem pracovníků?

Nabízíme Vám řešení prostřednictvím projektu Režim Ukrajina!

Cílem tohoto projektu je umožnit českým firmám zaměstnávat středně a nízko kvalifikované ukrajinské pracovníky zrychleným režimem. Zpracovali jsme pro Vás co nejstručnější a nejvýstižnější informace k tomuto projektu, v případě Vašeho zájmu Vám na níže uvedeném kontaktu velmi rádi pomůžeme jak s administrací dokumentů, tak s případným zprostředkováním ukrajinských pracovníků.

 Co zde naleznete:

1. aktuální zpráva

2. manuál JHK k projektu Režim Ukrajina

3. náležitosti zaměstnanecké karty

4. návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV

1. Aktuální zpráva:

Vážení žadatelé o zařazení do Režimu Ukrajina,

s ohledem na navýšení systemizace GK Lvov na základě Usnesení vlády ČR č. 105
ze dne 8. 2. 2017 dojde k navýšení kvóty na příjem žádostí o zaměstnanecké karty.

Navýšení měsíční kvóty je naplánováno s ohledem na dostupnost lidksých zdrojů MZV takto:

- od 15. 3. 2017 na 520 žádostí měsíčně,

- od 1. 4. 2017 na 660 žádostí měsíčně,

- od 1. 5. 2017 na 800 žádostí měsíčně.

Při postupném navyšování měsíční kvóty je postupováno tak, že se celá '' řada '' již zařazených žadatelů posune, tj. žadatelé, kterým již byl stanoven termín po 15. 3. 2017, budou znovu telefonicky kontáktováni GK Lvov a bude jim sdělen nový - dřívější termín pro podání žádosti.

 

Dále Vás informujeme o změně systému informování o termínech podání žádosti.

GK Lvov bude nyní kontaktovat e-mailem zaměstnavatele - nikoli přímo ukrajinského uchazeče.
Je tedy nutné, aby každý zaměstnavatel uvedl svoji e-mailovou adresu, na kterou bude oznámení zasláno. Takto se stane přibližně 14 dní ode dne potvrzení JHK o zaslání dokumentů na dotčená ministerstva, především pak na MZV.

Zaměstnavatel tedy musí své zaměstnance - žadatele informovat o termínu podání žádosti o udělení zaměstnanecké karty. Termíny GK Lvov jsou FIXNÍ a nelze je tedy měnit, prosíme, abyste tedy v těchto věcech GK Lvov nekontaktovali. 

 

Děkujeme Vám za pochopení.

 

2. Manuál JHK k projektu Režim Ukrajina:

Obsah:

1)      ZAJISTÍTE VY
2)      ZAJISTÍ JHK
3)      ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ
4)      OBECNÉ INFORMACE

1) ZAJISTÍTE VY
 1. volné pracovní místo nahlásit na ÚP včetně souhlasu se zařazením do centrální evidence pro zaměstnanecké karty (30dní)
 2. ukrajinského (ké) uchazeče na Vámi požadovanou profesi (projekt se nevztahuje na profese skupin č. 1 -3 klasifikace CZ ISCO a rovněž se nevztahuje na CZ ISCO č. 9),
 3. při splnění výše uvedeného  doručte na JHK (osobně, mailem, poštou, DS..):
  • žádost zaměstnavatele o zařazení do Režimu Ukrajina
  • povinné přílohy – vše v originále

- výpis z OR, ŽR...
- potvrzení FÚ o neexistenci daňových nedoplatků
- potvrzení ČSSZ o neexistenci nedoplatků pojistného na soc. zab. a příspěvku na SPZ
- čestné prohlášení (stačí vše do 1 dokumentu) o tom, že:

     • neexistuje nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
     • hodláte se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci uzavřít HPP min. na 1 rok
     • v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnávali min. 10 osob
     • v období 2 let před podáním žádosti Vám nebyla uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100tis. Kč
     • v období 2 let před podáním žádosti Vám opakovaně nebyla uložena pokuta vyšší než 100tis. Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce
 • sdělíte nám registrační číslo ÚP – číslo volného pracovního místa
 • zajistěte, aby Váš uchazeč měl 100% všechny požadované dokumenty pro pohovor na GK Lvov!!! viz   http://www.mvcr.cz/clanek/zamestnanecka-karta.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d


2) ZAJISTÍ JHK V ČB
 • zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší žádosti k řešení na JHK
 • zkontrolujeme všechny požadované dokumenty a případně Vás vyzveme k doplnění
 • zašleme Vaši žádost na všechna dotčená ministerstva
 • zašleme Vám potvrzení o zařazení Vaší společnosti do Režimu Ukrajina
 • zašleme Vám fakturu za provedené služby (bez DPH : 1500,-Kč žádost + 100,- Kč za každou pozici)

 

3) ZAJISTÍ GENERÁLNÍ KONZULÁT VE LVOVĚ (nad 50 uchazečů Kyjev)
 • na základě zaslaných podkladů z JHK Vás na uvedený e-mailový či telefonní kontakt z projektové žádosti vyzve GK Lvov/ ZÚ Kyjev s oznámením pevného termínu pro pohovor s ukrajinským uchazečem
 • tento termín spolu s povinnými dokumenty musí Vaše společnost zprostředkovat ukrajinskému uchazeči
 • pokud budou veškeré dokumenty v pořádku (jak ze strany Vaší společnosti viz bod 4, tak ze strany uchazeče), bude cca do 60ti dnů od pohovoru rozhodnuto o udělení víza.

OBECNÉ INFORMACE
 • zrychlený režim spočívá v obejití VISAPOINTU
 • Vaše zařazení do Režimu Ukrajina je poplatné 1 rok, během kterého můžete podávat další, tzv. dodatečné, žádosti, a to za snížený poplatek
 • projekt se týká pouze klasifikace CZ – ISCO skupina 4-8
 • projekt se nevztahuje na personální agentury
 • požadované dokumenty nevyžadují úřední ověření
 • požadované přílohy mají 3měsíční platnost
 • hromadné žádosti nad 50 uchazečů vyřizuje ZÚ Kyjev, ostatní GK Lvov
 • v žádosti je možno uvést více požadovaných uchazečů - uvádějte je postupně od těch nejpotřebnějších, neboť kapacitní možnosti GK ve Lvově jsou odhadovány na cca 800 pohovorů a víz měsíčně
 • na žádosti je nutný správný  telefonní a e-mailový na zaměstnavatele
 • vysoce kvalifikovaní spadají do projektu Ukrajina I, tedy s VISAPOINTEM
 • Vaši žádost zpracujeme na JHK bez prodlení: rezimukrajina@jhk.cz

 

3. Požadované dokumenty k pohovoru na GK LVOV aneb náležitosti zaměstnanecké karty:

Pro podání zaměstnanecké karty je třeba :

Předložit všechny přikládané doklady v originále, případně v úředně ověřené kopii. Všechny předkládané dokumenty v cizím jazyce musí být předloženy v originálním znění a v úředně ověřeném překladu do českého jazyka. Náležitosti žádosti nesmí být starší 180 dnů, s výjimkou cestovního dokladu a fotografie cizince, pokud odpovídá jeho skutečné podobě.


formulář žádosti - vyplněný včetně čísla volného místa v Centrální evidenci volných míst MPSV ( jazyková verze ČJ- Ruština, ČJ - Angličtina - viz www.mvcr.cz – cizinci – občané třetích zemí – formuláře)


platný cestovní doklad,


doklad o zajištění ubytování,

 

 • originál či ověřená kopie nájemní smlouvy, podnájemní smlouvy, smlouvy o ubytování či smlouvy s obdobným obsahem. Podmínkou je platnost smlouvy (např. v případě smlouvy na dobu určitou předložení dodatku o jejím prodloužení).
 • Pokud je jako doklad o zajištění ubytování předložena podnájemní smlouva uzavřená mezi žadatelem a nájemcem bytu dle § 2274 až 2278 občanského zákoníku, je třeba doložit rovněž doklad prokazující existenci nájemní smlouvy mezi vlastníkem nemovitosti a nájemce, se kterým má žadatel uzavřenou podnájemní smlouvu (nejčastěji současné doložení nájemní smlouvy). Není však již třeba dokládat souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemní smlouvy.
 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu o souhlasu s ubytováním cizince
 • Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu musí být opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, Písemné potvrzení vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu nemusí být rovněž opatřeno jeho úředně ověřeným podpisem, pokud je podáváno elektronicky. V takovém případě však musí být potvrzení v elektronické podobě podepsáno uznávaným elektronickým podpisem vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu, nebo musí být dodáno i bez elektronického podpisu, ale prostřednictvím datové schránky osoby, která je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu. Podrobné informace viz. www.mvcr.cz – cizinci – sekce Elektronické potvrzení o zajištění ubytování.
 • Pokud poskytovatel ubytování není vlastníkem, ale oprávněným uživatelem bytu nebo domu (např. nájemcem), je třeba jako součást náležitosti žádosti – dokladu o zajištění ubytování – doložit oprávněnost poskytnout ubytování, a to předložením dokladu tuto skutečnost prokazujícím, zejména předložením platné nájemní smlouvy mezi nájemcem a vlastníkem nemovitosti nebo jiným dokladem, kterým vlastník nemovitosti potvrdí existenci oprávněnosti užívání bytu nebo domu ubytovatelem.
 • Pokud potvrzení o zajištění ubytování nepodepisuje přímo vlastník nebo oprávněný uživatel bytu nebo domu, ale zmocní k podpisu potvrzení jinou osobu, musí být toto zmocnění v řízení rovněž doloženo a podpis vlastníka nebo oprávněného uživatele bytu nebo domu na takové plné moci musí být úředně ověřen.
 • Pokud je vlastníkem nebo oprávněným uživatelem bytu nebo domu osoba právnická (např. obchodní společnost) a potvrzení jejím jménem podepisuje fyzická osoba oprávněná jejím jménem vystupovat (např. jednatel s.r.o.), platí i v tomto případě, že podpis fyzické osoby podepisující potvrzení musí být úředně ověřen (i přesto, že je např. potvrzení opatřeno razítkem právnické osoby).

Objekt ubytování musí být označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a musí být podle stavebního zákona určen pro bydlení, ubytování nebo rekreaci.


Formuláře potvrzení o ubytování viz www.mvcr.cz – cizinci – občané třetích zemí – některé náležitosti žádosti.


2 fotografie odpovídající aktuální podobě cizince,


pracovní smlouva nebo alespoň smlouva o smlouvě budoucí, v níž se strany zavazují v ujednané lhůtě uzavřít pracovní smlouvu. Uvedené doklady musejí obsahovat ujednání, ze kterého vyplývá, že bez ohledu na rozsah práce nebude sjednaná měsíční mzda nižší než základní sazba měsíční minimální mzdy a týdenní pracovní doba bude činit nejméně 15 hodin,


doklady prokazující odbornou způsobilost pro výkon požadovaného zaměstnání, pokud tato podmínka vyplývá z charakteru zaměstnání nebo ji stanoví mezinárodní smlouva, zejména

 • doklad prokazující požadované vzdělání (např. diplom); v odůvodněných případech, nutnost předložit doklad o tom, že zahraniční vzdělání bylo uznáno příslušným orgánem ČR.
 • doklad prokazující požadovanou odbornou kvalifikaci, je-li podle jiných právních předpisů vyžadována (např. průkaz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo u řidičů tramvaje/autobusů příslušné řidičské oprávnění apod.),
 • doklad prokazující, že splnění podmínky pro výkon tzv. regulovaného povolání, jde-li o takové povolání;

doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů,


na požádání doklad potvrzující splnění požadavků opatření před zavlečením infekčního onemocnění.


Před vyznačením dlouhodobého víza za účelem převzetí zaměstnanecké karty (D/VR) je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění a na požádání rovněž doklad o zaplacení pojistného. Tento doklad předkládá cizinec na zastupitelském úřadu a pouze pojištění na dobu ode dne vstupu na území do doby než se na něho bude vztahovat veřejné zdravotní pojištění podle zákona o veřejném zdravotním pojištění –tedy ode dne vyznačení víza do doby nástupu do zaměstnání (uvedeno v předložených dokladech).


Na www.mvcr.cz – sekce cizinci- občané třetích zemí – možnost stažení informačního letáku k zaměstnaneckým kartám v jazykových verzích : čeština, angličtina, ukrajinština, ruština, vietnamština, mongolština, francouzština, moldavština a arabština.


Kontakt na pracoviště MV ČR:
České Budějovice - 974 226 851
Písek - 974 235 851
Jindřichův Hradec - 974 233 851


Telefonní čísla neslouží k poskytování informací, ale pouze pro sjednání termínu pro osobní schůzku!

 

4. Návrh opatření za účelem efektivního využívání navýšené kapacity GK LVOV:

 

1. žadatel se nedostaví ve stanoveném termínu
navrhované řešení:

 • I. MZV vyrozumí garanta, žadatel bude z REŽIMU UKRAJINA vyřazen, zaměstnavatel musí podat novou přihlášku,
 • II. v případě, že se žadatel nedostaví ve stanoveném termínu ve více než 1/3 žádostí od daného zaměstnavatele, u nichž již byl stanoven termín, bude MZV informovat garanta a MPO a zaměstnavatel bude MPO vyřazen z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

2. žadatel se dostaví, ale jeho žádost nebude způsobilá k přijetí
navrhované řešení:

 • I. žadateli bude stanoven nový termín "na konci řady", o tento náhradní termín bude snížena měsíční kvóta,
 • II. žádosti žadatelů, které nebudou způsobilé k přijetí ve více než 1/2 žádostí od daného zaměstnavatele budou důvodem pro vyřazení z Režimu, o této skutečnosti bude MZV informovat garanta a MPO, které rozhodne o vyřazení zaměstnavatele z REŽIMU UKRAJINA na dobu 1 roku.

GK Lvov posuzuje zařazené žádosti do REŽIMU UKRAJINA pro účely výpočtu kvóty 1 III., 2 II., 3 II. vždy samostatně, tj. konkrétní kvóta se vždy odvíjí od konkrétního podání (viz nahlášení dalšího uchazeče).

Vypracoval: MZV, MPO

Žadatel předloží formulář žádosti o jiný pobytový titul než je zaměstnanecká karta (např. schengenské vízum).

 

Kontaktní formulář

mapa area1 area3 area4 area5 area7