Události

Ekonomické a právní minimum pro asistenty/ky

Vhodné pro
Jen pro firmy zapojené do projektu 110
Ekonomické a právní minimum pro asistenty/ky je určen pro všechny administrativní pracovníky, kteří se chtějí zdokonalit v oblastech zákoníku práce, obchodního práva, uzavírání pracovních smluv a dalších ekonomických informací důležitých pro chod firmy.

Program

Na co se můžete těšit?

Zákoník práce

Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti zákoníku práce, potažmo v oblasti pracovního práva jako takového, vysvětluje základní instituty (pracovní smlouva a její obsah, mzda, práce přesčas, pracovní doba, přestávky v práci, dovolená, převedení na jinou práci, oblasti kontrolované inspekcí práce). Rovněž se kurz zaměřuje i na aktuální rozsáhlou novelu zákoníku práce.

Obchodní a závazkové vztahy
Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti obchodního práva, potažmo v oblasti uzavírání smluv jako takové, zaměřuje se na základní obchodněprávní instituty práva občanského a obchodního. Poskytuje základní orientaci v občanském zákoníku ve směru k obchodním závazkovým vztahům. Zaměřuje se rovněž na správnost procesu uzavírání obchodních a závazkových vztahů v souladu s podepisování, oprávněnými osobami. Dále se také dotýká orientace v obchodním rejstříku.

Obchodní smlouvy v praxi
Kurz poskytuje základní orientaci v oblasti procesu uzavírání obchodních smluv. Zaměřuje se na veškeré instituty s tím spojené, tedy především předsmluvní odpovědnost, samotný proces uzavření smlouvy, podepsání smlouvy oprávněnými osobami, platnost/neplatnost smluv, platnost/neplatnost některých ujednání ve smlouvě, možnosti výpovědi, či odstoupení od smlouvy. Zaměřuje se na problematiku plných mocí a zastupování právnické osoby oprávěnou osobou. Dále se také dotýká orientace v obchodním rejstříku.

Kalkulace nákladů
V rámci tohoto kurzu si doplníte základní terminologii z oblasti kalkulace nákladů, podíváte se na podstatu ukazatelů a principy hodnocení. Zjistíte, jaké podklady si pro kalkulace připravit, jaké přístupy využít. Podíváte se na finanční důležitost kalkulací v podniku a zjistíte, jak jsou užitečné pro manažerské plánování. S lektorem se společně podíváte na kalkulace v souvislosti s efektivitou, produktivitou a na ukazatele aktivity a rentability.

Plánování a rozpočet
Kurz vám poskytne základní přehled o podstatě ekonomiky a účetnictví podniku. Zjistíte, jaká jsou specifika výrobních a nevýrobních firem. Nahlédnete do principů hodnocení a nastavení ukazatelů pro plánování rozpočtu. Podíváte se také na časté chyby v plánování a jejich možný dopad na ekonomiku firmy.

Personalistika
Tento kurz poskytuje účastníkům orientaci v personalistice. Je zaměřen na základní úkony personalisty, kterými je primárně práce s lidmi, lidskými zdroji. Účastníci projdou procesem náboru, přijímacích pohovorů, začlenění nového zaměstnance do kolektivu a firmy. Pověnují se také možným způsobům odměňování, motivace, dalšího rozvoje, vzdělávání a hodnocení zaměstnanců.  

Nejzazší termín pro podání přihlášek je 30. 03. 2022!

Pro přihlášení ke kurzu prosím zašlete sken vyplněného a podepsaného monitorovací listu + kopii pracovní smlouvy na adresu akademie@jhk.cz. Originál monitorovacího listu nám prosím zašlete poštou na Jhk.

Projekt  číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010847  s názvem Vzdělávání zaměstnanců členských firem Jihočeské hospodářské komory II  je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. 
           

Lektoři

Ing. Pavel Dittrich

Profesí ekonom, který pracoval v oblasti controllingu ve středních i velkých firmách. Zaměřuje se na zdokonalování a zefektivňování nejen controllingových procesů. V praxi využívá především osvědčenou a moderní metodu SR (selský rozum :-) Jako lektor vedle podnikové ekonomie dlouhodobě školí i MS Office. Jinak se věnuje mimo jiné včelaření, sportu a pedagogice pro děti.

 

Mgr. Filip Koloros

Lektor právních předmětů, který svou právní praxi vykonával především ve velkých mezinárodních obchodních společnostech. Působil i jako externí právní konzultant pro samosprávu. Vzhledem k jeho zkušenostem není pouhým teoretikem a dokáže ideálně propojit teorii s praxí a uvést vždy konkrétní příklady. Během své výuky se snaží využívat moderní trendy.


Dokumenty

Datum a čas
Středa 06. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 20. 04. 2022
8:00 - 16:30
Středa 04. 05. 2022
8:00 - 16:30
Středa 18. 05. 2022
8:00 - 16:30
Středa 01. 06. 2022
8:00 - 16:30
Středa 15. 06. 2022
8:00 - 16:30
Místo školící místnost Everesta 4.patro
Čechova 727/52, České Budějovice
Cena Pro členy Jhk:
Kč 21.999,- vč. DPH

Pro ostatní:
Kč 27.999,- vč. DPH

Cena pro projektové partnery: Zdarma

(* bez DPH)
Kapacita Akce proběhla
Garant akce
Březinová Barbora
barbora.brezinova@everesta.cz
+420 734 621 063
Sdílet
Zpět