Pohraniční region 4.0 - společně.digitálně.utvářet

Pohraniční region 4.0 - společně.digitálně.utvářet

Datum zahájení: 01.01.2017

Datum ukončení: 31.12.2019

Stav projektu: Aktuální

Aplikace Průmyslu 4.0 přinese zásadní změny v oblasti průmyslu a výroby. Německá iniciativa má za cíl upevnit konkurenceschopnsot podniků a vytvořit dostatek pracovních míst pro kvalifikované pracovníky. Aktuálně probíhající kooperace dolnobavorských a jihočeských firem je definována vysoce kvalitními výrobními procesy realizovanými mezi rovnocennými partnery. Stále silnější digitalizace vede ke stále těsnějšímu charakteru těchto kooperačních vztahů. Výrobní a procesní řetězce však budou podléhat změnám. Proto je žádoucí, aby firmy na obou stranách hranice a rovněž odborní a řídící pracovníci, kteří v nich pracují, byli v budoucnu na stejné "digitální úrovni".

Cílem projektu je posílení inovační výkonnosti MSP v příhraniční oblasti. Tohoto cíle nelze dosáhnout bez koordinace s vědeckovýzkumnými institucemi. Projektového cíle bude dosaženo prostřednictvím tří klíčových aktivit. 

Nejdříve bude téma Průmysl 4.0 vysvětleno. K tomu budou sloužit workshopy a kooperační setkání, které budou sloužit k síťování MSP z obou regionů s VVI. Nedílnou součástí workshopů bude zjišťování zpětné vazby o možnosti transformace MSP na tzv. Smart faktories a o vhodných nástrojích implementace prvků Průmyslu 4.0 do podnikových procesů.

Další aktivitou je vytvoření srovnávací studie, která bude zaměřena na posouzení stavu implementace prvků Průmyslu 4.0 v obou regionech, dále pak na hodnocení prvků Průmyslu 4.0 přímo v malých a středních podnicích. Na základě sběru dat bude ve spolupráci s VVI vytvořena metodika pro hodnocení implementace prvků v podnicích.

Po celou dobu realizace bude probíhat marketingová a komunikační kampaň s cílem informovat o této problematice, ale i motivovat MSP z daného regionu k posílení své vlastní inovační výkonosti.

Úspěch bude záviset na schopnosti firem navzájem kooperovat i v digitálním světě a schopnost inovovat. 

Projekt je financován z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

 

 

 

 

Webová stránka projektu: www.pohranicniregion.cz

Zahajovací konfernce k projektu: 5. 10. 2017 v Dingolfingu. Informace ZDE