Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského…

Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I

Datum zahájení: 01.01.2018

Datum ukončení: 31.12.2020

Stav projektu: Aktuální

Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi"

Od ledna 2018 funguje při Jihočeské hospodářské komoře nové asistenční centrum na podporu kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky na jihočeských školách.

Asistenční centrum bude prostřednictvím odborného týmu vytvářet prostředí pro rozšiřování stávajících a hledání nových partnerství mezi vzdělávacím a zaměstnavatelským sektorem, a to v problematice zkvalitňování odborného vzdělávání a kariérového poradenství. V rámci síťování bude kladen důraz na širší spolupráci mezi základními, středními (SOŠ/SOU) a vyššími odbornými školami v regionu s úzkou vazbou na zaměstnavatele, ale také ve spolupráci s vysokými školami z důvodu vyšší motivace k pokračování ve studiu.

Více informací o projektu a kontakty naleznete na stránkách projektu 
www.ikap.kraj-jihocesky.cz 
www.impulsprokarieru.cz

Kdo se může na nás obrátit?

Žáci a studenti ZŠ, SŠ a VOŠ
Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi" buduje prostřednictvím zapojení pedagogických pracovníků systém poradenských služeb, který pomůže jednotlivcům ve všech uzlových bodech vzdělávání a kariérového rozhodování. Tato opatření se týkají nejen zvýšení úrovně odborného vzdělávání, ale zejména nastavením komplexního systémového procesu kariérového poradenství.

Pedagogičtí pracovníci, výchovní a kariéroví poradci
Projekt reaguje na potřebu pedagogů se dále profesně rozvíjet a umožňuje jim lépe porozumět provázanosti jejich práce a reálného pracovního trhu.

Naše aktivity

V následujících třech letech jsme pro žáky, výchovné a kariérové poradce připravili mnoho zajímavých aktivit. Zde uvádíme pouze stručný přehled aktivit, které jsme si pro Vás připravili:

  • 450 workshopů pro žáky a pedagogy včetně zajištění dopravy a odborného programu
  • 12 setkání nově vytvořené platformy pro podporu kariérového poradenství a zkvalitňování odborné výuky včetně tří odborných konferencí
  • vytvoření on-line psychodiagnostického nástroje pro testování žáků a studentů
  • asistence při hledání nových partnerů v oblasti odborného vzdělávání (praxe pro žáky)
  • vzdělávání výchovných a kariérových poradců
  • metodika kariérového poradenství na školách
  • profesní rozcestník - pomůcka při výběru studijního oboru

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je naplnění potřeb a odstranění nedostatků ve vzdělávání, které byly popsány v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání v Jihočeském kraji a příslušných analýzách a strategiích.

Asistenční centrum „Impuls pro kariéru a praxi" vzniklo v rámci realizace projektu Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008367

mt_ignore