Úřad JHK

Úřad Jihočeské hospodářské komory

Úřad JHK je výkonným orgánem JHK. Zabezpečuje činnost po stránce organizační, administrativní a hospodářské. Úřad JHK řídí a za jeho činnost odpovídá představenstvu JHK ředitel, který je pracovníkem JHK. Ředitel zejména zajišťuje a provádí rozhodnutí představenstva a podává o plnění úkolů představenstvu JHK zprávy. Ředitel úřadu nebo jiní pracovníci úřadu mohou jednat jménem JHK ve věcech týkajících se činnosti úřadu v rozsahu zmocnění, které schvaluje představenstvo JHK.

Úřad JHK je tvořen jeho pracovníky. Pracovník JHK nesmí být podnikatelem nebo se podílet na podnikání jiných právnických nebo fyzických osob, nesmí vykonávat činnost jako statutární orgán nebo člen statutárního nebo jiného orgánu jiné právnické osoby, která vykonává podnikatelskou činnost.

Činnosti úřadu JHK:

  • vede administrativu a zajišťuje běžný chod komory,
  • připravuje podklady pro jednání orgánů JHK,
  • zabezpečuje činnost orgánů, sdružení, komisí a pomocných nebo poradních orgánů Jihočeské hospodářské komory
  • plní další úkoly podle pokynů představenstva JHK,
  • na základě rozhodnutí představenstva JHK zřizuje oblastní kancelář JHK při jednotlivých oblastních hospodářských komorách.

Kontakty na pracovníky Úřadu JHK