Představenstvo a dozorčí rada

Představenstvo Jihočeské hospodářské komory

Představenstvo je řídícím, výkonným a statutárním orgánem JHK. Řídí činnost komory a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, statutem, jednacím řádem či usnesením shromáždění delegátů JHK vyhrazeny jinému orgánu. Představenstvo odpovídá za svou činnost shromáždění delegátů JHK.

Představenstvo má 15 členů včetně předsedy a tří místopředsedů. Struktura představenstva respektuje územní členění JHK tak, že všechny oblasti mají jednoho zástupce v představenstvu JHK, sdružení pak po jednom zástupci v představenstvu JHK.

Činnosti představenstva:

 • připravuje podklady pro jednání shromáždění delegátů JHK a zajišťuje výkon jeho usnesení,
 • odpovídá za hospodaření,
 • rozhoduje o pozastaveném rozhodnutí předsedy a místopředsedy,
 • jmenuje a odvolává ředitele úřadu JHK,
 • rozhoduje o přijetí za člena komory a o jeho vyloučení po předchozím projednání v radě oblastní hospodářské komory a radě sdružení,
 • řídí činnost komory prostřednictvím předsedy představenstva JHK a ředitele úřadu,
 • schvaluje organizaci úřadu JHK a rozhoduje o zřízení a zrušení oblastní kanceláře JHK,
 • vytváří dle potřeby poradní orgány, jmenuje a odvolává jejich členy.

Seznam členů představenstva Jihočeské hospodářské komory

 

Dozorčí rada Jihočeské hospodářské komory 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem JHK. Za svou činnost odpovídá shromáždění delegátů a podává mu zprávy o své činnosti. Dozorčí rada má 9 členů včetně předsedy a 1. místopředsedy dle zásady paritního zastoupení jednotlivých oblastí.

Činnosti dozorčí rady:

 • kontroluje hospodaření a činnost JHK,
 • pozastavuje výkon rozhodnutí předsedy a místopředsedy, jsou-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy,
 • pozastavuje výkon rozhodnutí představenstva JHK, je-li v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, statutem nebo ostatními předpisy komory.

Výsledky kontrol (a) a pozastavená rozhodnutí (b) předkládá představenstvu a (c) shromáždění delegátů JHK.

Členem dozorčí rady nemůže být člen představenstva či pracovník úřadu. Jménem dozorčí rady jedná její předseda. Kontrolní nálezy či jiné písemnosti dozorčí rady podepisuje vždy její předseda nebo místopředseda a další členové dozorčí rady, kteří se kontrolní činnosti zúčastnili.

Seznam členů dozorčí rady Jihočeské hospodářské komory