Statistiky potvrdily dlouhodobý růst textilního…

Statistiky potvrdily dlouhodobý růst textilního průmyslu. Chybí v něm však zaměstnanci a růst jejich mezd

Statistiky potvrdily dlouhodobý růst textilního průmyslu. Chybí v něm však zaměstnanci a růst jejich mezd

Hospodářská komora České republiky v polovině února vydala zajímavou statistiku z oblasti textilního průmyslu. Do analýzy byly zahrnuty tržby v textilním a oděvním průmyslu, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce a zahraniční obchod. Oblast textilního průmyslu je významným odvětvím roněž na jihu Čech, kde má výroba textilu dlouholetou tradici. I proto se Jihočeská hospodářská komora v rámci projektu EduTex věnuje zvyšování povědomí o textilním průmyslu už mezi žáky na základních a středních školách a pořádá pro ně interaktivní workshopy

Projekt Edutex – Vzdělávání v textilním průmyslu je financován z Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika v rámci programu Interreg V-A Rakousko – Česká republika.

Kateřina Rybaříková, manažerka Sdružení Textil při Jhk, která se v lednu zúčastnila setkání zástupců z textilního průmyslu v rakouském Haslachu, potvrzuje, že obdobně jako české firmy si i ty rakouské stěžují na nedostatečný počet zaměstnanců, ale i na nezájem žáků o studium textilních oborů. Při setkání zástupců českých a rakouských firem se zástupci Jhk a Oblastní kanceláře Rohrbach Hospodářské komory Horního Rakouska a Textilního centra Haslach se všichni zúčastnění shodli, že je potřeba velkého úsilí, aby byl tento obor znovu atraktivní a probudil se zájem o jeho studium.

A jak si na tom obecně stojí celý český textilní průmysl? Přečtěte si celou analýzu Hospodářské komory ČR.

1) Prodej

Na základě výsledků za rok 2018 dosáhly tržby v běžných cenách v textilním a oděvním průmyslu (dále jen TOP) 56,5 mld. Kč. Z toho 48,3 mld. Kč v textilním sektoru a 8,2 mld. Kč v oděvním sektoru. Toto odpovídá růstu tržeb v TOP o 3 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Na tomto se podílí textilní průmysl zvýšením tržeb o 3,2 % a oděvní průmysl snížením tržeb o 1,8 %.

Čtvrtletní tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb průmyslové povahy

Zdroj: ATOK

2) Zaměstnanost

Zaměstnanost, měřená průměrným počtem zaměstnaných osob v organizacích s 20 a více pracovníky, dosáhla na konci roku 2018 v TOP úrovně 32,2 tis. zaměstnaných osob, což představuje pokles o 1,6 % oproti stejnému období předchozího roku. Zaměstnanost v textilním průmyslu zaznamenala pokles na 21,8 tis. zaměstnaných osob, to je o 1,3 % oproti stejnému období předchozího roku. Oděvní průmysl zaznamenal také pokles počtu zaměstnaných osob na 10,4 tis., což je o 2,2 % méně než ve stejném období předchozího roku.

Průměrný počet zaměstnaných osob

Zdroj: ATOK

3) Mzdový vývoj

Průměrná měsíční mzda v celém TOP dosáhla na konci roku 2018 hodnoty 23,6 tis. Kč, což představuje nárůst o 8,5 % oproti stejnému období předchozího roku. V textilním průmyslu mzda dosáhla 25,9 tis. Kč a tato hodnota je přibližně o 7 300 Kč vyšší než v oděvním průmyslu.

 Průměrná měsíční mzda

Zdroj: ATOK

4) Produktivita práce

Produktivita, měřená objemem tržeb (v běžných cenách) na pracovníka za rok, dosáhla na konci roku 2018 výrazně vyšší hodnoty v textilním průmyslu (2 220 tis. Kč/ pracovník/ rok) než v oděvním (790 tis. Kč/ pracovník/ rok). V meziročním srovnání v textilním sektoru tato produktivita stoupla o 4,6 % oproti stejnému období předchozího roku. V oděvním sektoru pak došlo k nárůstu produktivity o 4 % v porovnání se stejným obdobím předchozího roku.

Produktivita práce

Zdroj: ATOK

5) Zahraniční obchod

Vývoz textilního a oděvního zboží v roce 2018 rostl oproti roku 2017 o 0,2 %, avšak jen kvůli navýšení vývozu textilního zboží, přičemž dynamika růstu vývozů byla větší než u dovozů. V případě oděvního zboží pokles vývozu představoval 0,1 %, objem dovozů pak klesl o 2 %. I za této situace si však oděvní průmysl nadále udržuje zápornou bilanci zahraničního obchodu. A přestože je bilance textilního průmyslu kladná, je celková bilance textilního a oděvního průmyslu bohužel záporná.

Dovoz a vývoz

Zdroj: ČSÚ

Celkové zhodnocení

Celkový objem tržeb v textilním a oděvním průmyslu u firem s 20 a více zaměstnanci v roce 2018 dosáhl slušných 56,5 mld. Kč a potvrdil se tak dlouhodobý trend růstu tohoto odvětví, který započal v roce 2010. Tento růst již tradičně táhne textilní průmysl, oděvní průmysl však nezůstává nijak pozadu. V celém odvětví byl zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců, což je způsobeno jednak neuspokojivou situací na trhu práce, jednak úspornými opatřeními díky růstu mezd. Pozitivní je tak růst produktivity práce, která rostla, jak v textilním průmyslu, tak i v průmyslu oděvním. Její růst je vyšší než růst tržeb, avšak nižší než růst mezd.

V zahraničním obchodu textilním a oděvním zbožím, obdobně jako v předchozích letech, převažují dovozy nad vývozy, a to díky výraznému dovozu oděvního zboží, které je dále patrně redistribuováno z ČR do dalších evropských zemí. Meziročně ale došlo ke snížení v položce dovozu, což může naznačovat, že české oděvní i textilní zboží nalézá ve větší míře uplatnění na domácím trhu. V případě textilního zboží dlouhodobě převažuje kladná obchodní bilance.

 

Zdroj: Hospodářská komora České republiky

Vydáno: 12.03.2019