Společenská odpovědnost firem přináší výhody…

Společenská odpovědnost firem přináší výhody společnosti i podniku

Společenská odpovědnost firem přináší výhody společnosti i podniku

Společenská odpovědnost firem (dle anglického výrazu Corporate Social Responsibility), pro kterou je používána zkratka CSR je dobrovolný závazek firem chovat se v rámci svého fungování odpovědně k prostředí i společnosti, ve které podnikají. Tento druh podnikání se pak snaží podporovat nejen firmy samotné, ale i společnost a mimo jiné i řada aktivit, díky kterým se o CSR více hovoří.

Řada firem již dnes k podnikání přistupuje v širším měřítku, vnímají svůj závazek ke společnosti a snaží se starat o své pracovníky, chránit životní prostředí a chovat se k zákazníkům a partnerům seriózně. Uvědomují si totiž, že takové chování nepřinese výhody jen společnosti, ale také podniku samotnému. Stále větší očekávání, že firmy se budou chovat společensky a odpovědně mají i samotní zákazníci, banky či místní komunity.

Podniky, které chtějí včlenit zásady společenské odpovědnosti firem do svého systému řízení mohou využít aktivit mezinárodního projektu Road-SCR. Projekt usiluje o to pomoci členským státům EU aplikovat principy společenské odpovědnosti firem (CSR) jako holistický manažerský přístup do malých a středních podniků (MSP). Mimo jiné tak mohou firmy využít řady seminářů, kde získají nejen informace o zavádění CSR do firem, ale i řadu praktických návodů, které představují právě společensky odpovědné firmy.

V Jihočeském kraji byla již navázána spolupráce jak s regionálními zájmovými skupinami, tzv. stakeholdery, tak i s veřejností a o společenské odpovědnosti firem se mohla řada zájemců dozvědět více díky newsletterům, článkům v regionálním tisku či na internetových stránkách a sociálních sítích. Zájem je i o vzdělávání v této oblasti. Především zástupci malých a středních podniků využili možnosti zúčastnit se tematického semináře s lektorkou Sylvií Formánkovou, odbornou garantkou oblasti Společenské odpovědnosti na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Především pro odbornou veřejnost je pak připravena studie o stavu společenské odpovědnosti firem v prostředí ČR, která je jedním z výstupů projektu.

Aktuálně je v rámci projektu připravován další navazující seminář, tentokrát vedený zástupci konkrétních společností uplatňujících principy společenské odpovědnosti ve své každodenní praxi. Seminář se uskuteční 27. března 2018 od 10 hodin v sídle Jihočeské agentury pro podporu inovačního podnikání o.p.s. (http://www.jaip.cz/aktuality/prakticky-seminar-na-tema-csr). Ve spolupráci s partnerskými organizacemi projektu je také připravováno tištěné vydání Příkladů dobré praxe, které bude sloužit jako inspirace pro firmy, které chtějí SCR obsáhnout v rámci svého podnikání.

Zájemci o více informací o projektu či jeho výstupech se mohou obrátit na manažerku projektu, Ing. Terezu Píšovou (pisova@jaip.cz).

"Road-CSR" je název evropského projektu financovaného programem INTERREG Europe, který pomáhá členským státům EU aplikovat principy sociální odpovědnosti firem (Corporate Social Responsibility; CSR) do sféry malých a středních podniků a napomáhá jim tím zvyšovat konkurenceschopnost, udržitelný rozvoj, podporovat inovace a dosáhnout dlouhodobé ziskovosti při dodržování principů sociální spravedlnosti a zodpovědnosti k ochraně životního prostředí. Na naplnění tohoto záměru spolupracuje 7 partnerů ze 7 zemí EU (Kypr, Řecko, Španělsko, Norsko, Slovinsko, Česká republika a Itálie). Každý z nich dosahuje jiného stupně pokročilosti v implementaci principů CSR, ať už na úrovni existence národního strategického rámce rozpracovaného do strategických dokumentů nebo na úrovni následování principů sociální zodpovědnosti ze strany podnikatelské sféry.

Zdroj: JAIP

Vydáno: 09.03.2018