Program Technologie pro začínající podnikatele -…

Program Technologie pro začínající podnikatele - VI. Výzva

Program Technologie pro začínající podnikatele - VI. Výzva

Výzva je určena výhradně pro malé podnikatele, kterým pořízení moderních strojů a vybavení umožní další úspěšný rozvoj.
Typický projekt programu Technologie pro začínající podnikatele je zaměřen na pořízení moderních strojů a zařízení. Jedná se o například o pořízení různých typů strojů pro drobnou výrobu, zařízení na výrobu piva do malých pivovarů, strojního vybavení pro výrobu pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků, apod.
Tato výzva se oproti předchozím výzvám liší především zrušením povinnosti vytvoření 1 pracovního místa.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 11. 12. 2017 (10:00:00 hod.) do 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.).

Kdo může žádat (příjemci podpory):

 • podnikající fyzická nebo právnická osoba, která splňuje definici malého podniku vymezenou v Doporučení 2003/361/ES; typy podporovaných právních forem stanovuje Výzva

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • míra podpory: max. 45 % způsobilých výdajů
 • dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 100 tis. Kč a maximálně do výše 225 tis. Kč

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

 • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci)
 • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení a výstupy pořízené v rámci předmětného projektu
 • drobný hmotný a nehmotný majetek (moderní ICT technologie, zejména dotyková zařízení – tablety, software), a to jen v případě, že předmětem projektu je nákup dlouhodobého hmotného či nehmotného majetku. Náklady na jeho pořízení nesmí překročit 50 % celkových způsobilých výdajů.

Další vyhlášené výzvy pro podnikatele:

Technologie – Výzva VII - https://www.agentura-api.org/programy-podpory/technologie/technologie-vyzva-vii/
Cílem je podpora růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků prostřednictvím digitální transformace a přispívat tak k rozvoji regionů.
Příjem Žádostí o podporu probíhá od 12. 2. 2018 (10:00:00 hod.) do 14. 5. 2018 (10:00:00 hod.).

Úspory energie – Výzva III - https://www.agentura-api.org/programy-podpory/uspory-energie/uspory-energie-vyzva-iii/
Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.
Příjem Žádostí o podporu probíhá od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.

Obnovitelné zdroje energie – Výzva III - https://www.agentura-api.org/programy-podpory/obnovitelne-zdroje-energie/obnovitelne-zdroje-energie-vyzva-iii/
Cílem programu Obnovitelné zdroje energie je podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 22. 9. 2017 do 28. 2. 2018.

Marketing – Výzva III - https://www.agentura-api.org/programy-podpory/marketing/marketing-vyzva-iii/
Rozhodli jste se prorazit s Vašimi produkty na zahraniční trhy? Chcete se účastnit zahraničních výstav a veletrhů? Pokud jste malým nebo středním podnikem, je pro Vás vhodný program Marketing.
Žádosti o podporu jsou přijímány od 15. 1. 2018 (8:00:00) do 30. 4. 2018 (16:00:00).

A další programy, které naleznete na webu https://www.agentura-api.org/:

 • Inovační vouchery – Výzva III,
 • Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II,
 • Proof of Concept – Výzva I,
 • Inovace – Výzva VI (projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví),
 • Aplikace – Clean Sky 2 – Výzva V, S
 • Smart grids I – Výzva III.

Podrobné informace o všech uvedených programech vč. textu výzev s doplňujícími dokumenty naleznete na stránkách API https://www.agentura-api.org/.

Vydáno: 08.01.2018