HK ČR sleduje vývoj podaných připomínek k české…

HK ČR sleduje vývoj podaných připomínek k české legislativě

HK ČR sleduje vývoj podaných připomínek k české legislativě

Hospodářská komora České republiky je podle Legislativních pravidel vlády povinným připomínkovým místem pro materiály týkající se právní regulace podnikání. Připomínky mohou členové HK ČR uplatňovat v rámci mezirezortního připomínkového řízení, v němž se projednávají legislativní (zákony, vyhlášky) i nelegislativní (zprávy, koncepce, akční plány, dokumenty Evropského semestru) materiály.

Dle Souhrnu aktivit z prosince 2018 HK ČR podala  k připomínkám:

 • Návrh zákona o dražbách
 • Vyhodnocení Akčního plánu implementace Politiky druhotných surovin České republiky pro období 2017 – 2018
 • Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel
 • Aktualizaci akčního plánu plnění Strategie elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020
 • Konzultaci o hodnocení nařízení o blokové výjimce pro konsorcium
 • Veřejnou konzultaci týkající se hodnocení směrnice o bezpečnosti na moři
 • Novelu zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
 • NV o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích
 • Veřejnou konzultaci k hodnocení legislativy o léčivých přípravcích pro dětská a vzácná onemocnění
 • Veřejnou konzultaci týkající se jednotného portálu EU pro oblast celnictví
 • Konzultaci k rámci výrobkové politiky EU přispívajícímu k podpoře cirkulární ekonomiky
 • Veřejnou konzultaci k vytvoření seznamu priorit pro vypracování kodexů sítě a rámcových pokynů na rok 2019 a následující roky
 • Veřejnou konzultaci týkající se ex-post evaluace programu Transevropské dopravní sítě (TEN-T) 2007-2013
 • Konzultaci týkající se seznamu navrhovaných projektů společného zájmu v oblasti elektrické sítě
 • Veřejnou konzultaci ke kontrole rámcové směrnice o vodě a směrnice o povodních
 • Veřejná konzultace týkající se fungování správní spolupráce v oblasti přímých daní

HK ČR se pravidelně vyjadřuje a hájí zájmy podnikatelů především v oblasti občanského a obchodního práva, daní a účetnictví, živností a jiných forem podnikání, veřejných zakázek, trhu práce či odvětví podnikání.

V oblasti průmyslu se HK ČR vyjadřuje také k ICT – informačním a komunikačním technologiím, energetice, stavebnictví, dopravě, životnímu prostředí, vědě, výzkumu a inovacím, vzdělávání či obchodu a službám.


Pokud jste členy Jihočeské hospodářské komory, můžete se také do připomínkování legislativy zapojit. Více informací naleznete na www.komora.cz/legislativa/ nebo v přiložených souborech níže.

 

 

Zdroj: Hospodářská komora České republiky

Vydáno: 03.01.2019


Soubory ke stažení

13.12._Parlament 297.60 KB stáhnout
13.12._Národní legislativa 426.50 KB stáhnout
13.12._Schůze vlády 930.00 KB stáhnout
Analýza_listopad 2.34 MB stáhnout