Výzva III Partnerství znalostního transferu

Výzva III Partnerství znalostního transferu

Výzva III Partnerství znalostního transferu

Od 14. července 2017 do 13. října 2017 je možné předkládat žádosti o podporu na využití transferu znalostí mezi podniky a akademickou sférou a podpořit tak rozvoj podniků. Na novou Výzvu III k programu podpory „Partnerství znalostního transferu" bylo alokováno 200 mil. Kč, kdy tato částka může být při převisu projektů případně navýšena.

V rámci programu je podporována taková aktivita, která povede k vytvoření partnerství mezi MSP a znalostní organizací. Účelem takového partnerství je transfer znalostí, který bude zajištěn účastí absolventa magisterského či doktorského studia přímo v podniku.


Podpora je podmíněna dalším strategickým rozvojem podniku a musí vést ke zlepšení minimálně jedné z těchto aktivit:

  • Zlepšení výrobních procesů
  • Vývoj nebo inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb
  • Zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Podpora je určena výlučně malým a středním podnikům a organizacím pro výzkum a šíření znalostí. Přesný výčet podporovaných právních norem je možný nalézt v příloze této Výzvy: (https://www.agentura-api.org/programy-podpory/partnerstvi-znalostniho-transferu/partnerstvi-znalostniho-transferu-vyzva-iii/).


Dotace je poskytována pouze projektům v min. výši 500 tis. Kč do max. výše 5 mil. Kč. Za způsobilé výdaje jsou v rámci Výzvy považovány:
a) hardware, sítě, stroje a zařízení, software a data, mzdy a pojistné, cestovné, materiál (pro MSP)
b) mzdy a pojistné, cestovné, semináře, workshopy, služby expertů, přístup k informacím a databázím (pro Znalostní organizaci)


Projekt musí být realizován na území České republiky mimo hl. m. Prahy, rozhodující je umístění provozovny podniku, ve které bude projekt realizován.


V případě, že máte zájem o konkrétnější informace, snadno je naleznete na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace (https://www.agentura-api.org/).

 

Vydáno: 17.07.2017